64613. lajstromszámú szabadalom • Mezei és házi egérfogó

Megjelent 1314. évi julius hó 11-én. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64613, szám. X/e. OSZTÁLY. Mezei- és háziegérfogó. HEISIG AUGUST FÖLDBIRTOKOS OGENBEN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgya tömeg-mezei és háziegérfogó. Ez az egérfogó agyagból, gipszből, cementből, üvegből vagy effé­léből egy darabból készül, miáltal előállí­tása igen olcsóvá válik. A szekrény alakjával biró' egérfogó egyik oldalán egy üveglap van befiatolva, az ezzel szemben levő oldalon pedig az ege­rek bevezető csatornája van elrendez­ve. Ez a csatorna veszi föl a tulajdon­képeni fogókészüléket, melyet a csator­nába egyszerűen belülről bedugunk. Ezen a helyen csapó vagy rugalmas drótelzárás rendezhető el, mely utóbbiak ismeretes készülékek. Ezáltal az egerek a készü­lékbe bejuthatnak, azonban abból újra kijutni nem tudnak. A mezei egerek meg­fogására a bevezető csatornán még egy ferdén lefelé haladó cső van a szekrény­hez hozzáöntve, melyet az egérlyukakba bedugunk. A fogótartály alakja tetszőleges lehet. A találmány tárgyát képező egérfogó a mellékelt rajzon példakép vett foganato­sítási alakjában az egérlyukakba való bedugásra szolgáló csatlakozócsővel föl­szerelten van föltüntetve . (1) az egérfogó szekrénye, (2) a csatla­kozócső, (3) a fogószerkezet, mely ru­galmas drótból készül és a készülék hátsó falába van bedugva és különálló bádog­szekrényt képez. (4) az (5) üveglap beve­zetésére szolgáló horony. SZABADALMI IGÉNYEK. Tömegmezei és háziegérfogó, azáltal jel­lemezve, hogy az tetszőleges anyagból készült tartályból áll, melynek egyik oldala üveglappal vaní elzárva, az ez­zel szemben lévő oldalon pedig egy bevezetőcsatorna van elhelyezve, melynek belső torkolatán a csapóból vagy rugalmas drótból álló ismeretes tulajdonképeni fogókészülék van be­dugva, mimellett mezei egerek fogá­sára a bevezető csatornán még egy lefelé irányított beterelőcső van alkal­mazva. (I rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NVCM&ÁJA BUCAPE8TI?*

Next

/
Thumbnails
Contents