64598. lajstromszámú szabadalom • Cipőtágító

Meg-jelent 1914. évi julius hó 11-én. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI jSra HIVATAL szabadalmi leírás 64598. szám. I/b. OSZTÁLY­Gipőtágitó. RESCH CARL GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 19-ike. Elsőbbsége 1912 jnlius hó 17-ike. Jelen találmány tárgya cipőtágító, mely alkatrészeinek alakja és a tágítóberen­dezés szerkezete,'ill. azáltal tűnik ki, hogy a fölső részükön egymással csuklósan összekötött tágítórészek a csukló közelé­ben elrendezett, a sarokrész falai között lengethetően ágyazott tartóba nyúló húzó­csavar révén szétfeszíthetők a fölső szár­rész kitágulásának elhárítása végett. A mellékelt rajz 1—3. ábráin a találmánybeli cipőtágító nézetben, függélyes metszetben (a 3. ábra A—A vonala szerint) és vízszintes metszet­ben (a 2. ábra B—B vonala szerint) van föltüntetve; a 4. és 5. ábrák a 2. ábra C—C és D—D vonala 'szerinti metszeteket mutatnak. A cipőtágítónak három egymással csuk­lósan összekötött (a, b, c) része fémbádog­ból, előnyösen aluminiumbádogból van sajtolva; a lábfejnek megfelelő (a) rész alul nyitott és merevítés, valamint a talp belső része megsértésének elkerülése cél­jából vízszintes (d) peremmel van ellátva, amint ez a 2. és 3. de főleg az 5. ábrából látható. A (b) középső- vagy torokrész egyetlen bádogdarabból van sajtolva, melynek szabad szélei megfelelő alakítás után ezen rész alsó felén feküsznek, ferdén átlapoltatnak és forrasztás vagy szögecse­lés útján egyesíttetnék. A cipőtágítónak a tulajdonképeni tágí­tást eszközlő (c) hát- vagy sarokrésze fölső végéhez közel (k)-nál a középső (b) rész­szel csuklósan van összekötve és annak fölső rövid szára a tágítás eszközlése cél­jából a középső (b) részhez húzandó; ez (f) húzócsavar segélyével történik, mely­nek (m) feje a (b) rész külső oldalához támaszkodik és amely a hátsó (c) rész fa­lai között lengethetően ágyazott (h) tar­tóba nyúlik úgy, hogy a (h) tartó anya­furatának tengelye az (f) csavar (m) fo­gantyújának fölfekvési fölületéhez min­denkor párhuzamos helyzetet foglalhat el. A cipőtágító leglényegesebb előnye abban áll, hogy a húzócsavar működtetése közben a cipő fölsőrésze nem deformáló­dik és hogy ezáltal főleg gumi betétes ci­pőknél a gumibetét kitágulása nem követ­kezik be. Ezen célt a jelen találmánynál azáltal érjük el, hogy az (m) feszítőcsavar a tágításnak a cipőből kiálló részében van elrendezve, és hogy a két (b, c) rész kö­zött fekvő pánt nem az (m) csavar fölött, hanem az alatt fekszik úgy, hogy a pántok fölött fekvő részek nem egymástól, hanem egymás felé lengenek.

Next

/
Thumbnails
Contents