64589. lajstromszámú szabadalom • Tűzhelykarika

Meg-jelent 1914. évi julius hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KÍR. HIVATAL szabadalmi leírás 64589. szám. N/h. OSZTÁLY. Tűzhelykarika. LIGEZÁN SZILÁRD MŰSZAKI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 12-ike. Jelen találmánynak tárgya a rendes tűzhelyek lapjain alkalmazott nyílások teljes, vagy részleges eltakarására szol" gáló oly karikák, melyek közül egy vagy több eddigi rendeltetésén kívül gyors­főző gyanánt is használható. A találmány lényege abban áll, hogy a gyorsfőző gyanánt alkalmazni szándé­kolt karikát külső és belső kerületén vé­gighúzódó oldalfalakkal látjuk el úgy, hogy ha a karikát megfordítjuk, az ezen külső és belső falakkal együtt egy körbe futó árokedényt alkot, melybe borszesz önthetö. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van föltünteive, ahol az 1. ábra a tűzhelylap egyik lyukához tar­tozó karikasorozatot fölülnézetben lát­tatja, a 2. ábra ugyanennek függőleges met­szete, a 3. ábrán a karikasorozat külső, legna­gyobb eleme látható fölülnézetben, míg a 4. ábra ugyanezt metszetben tünteti föl, az 5. ábra a gyorsfőző gyanánt kiképezett második, középső karikát fölülnézetben mutatja, a 6. ábra pedig ugyanezt függőleges met­szetben láttatja, a 7. ábra ugyanez a karika alulnézetben, gyorsfőző gyanánt való használat céljából megfordított állapotban látható, végül a 8. ábra e karikának megfordított hely­zetében való metszetét mutatja be. A találmánybeli karikasorozat fölülről (1. ábra) teljesen azt a képet mutatja, mint az eddigiek, a gyorsfőző gyanánt való kiképzés céljából azonban az első (a) karika belső kerülete lefelé nyúló (b) palásttal, valamint ennek alsó szélén be­felé nyúló (c) gyűrűvel van ellátva. Ez a (c) gyűrű a gyorsfőző gyanánt kiképezett második (d) karika tartására szolgál (2. ábra). Az 5—8. ábrákon föltüntetett középső (d) karika gyorsfőző gyanánt van kiké­pezve. Belső és külső kerületén lefelé nyúló (e), ill. (f) falakkal van ellátva, melyek közül a külső (f) fal mélyebben nyúlik lefelé, mint a belső (e) fal. A belső (e) fal a befelé nyúló keskeny vízszintes (g) gyűrűvel van ellátva, mely a legbelső (h) karika tartására szolgál. A (d) karika külső (f) palástjának alsó peremén he­lyenkint, a főltüntetett kivitelnél négy he­lyen a palást fölületének folytatását ké-

Next

/
Thumbnails
Contents