64568. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önműködő lőfegyvereken, azoknak kézzel működtetett lőfegyverekre való átváltására

Megjelent 11)14. évi jnlius hó 9-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL szabadalmi leírás 64568. szám. XIXa. OSZTÁLY Berendezés önműködő lőfegyvereken azoknak, kézzel működtetett lőfegyverekre való átváltására. FROMMER RUDOLF GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 november hó 30-ika. Jelen találmány oly önműködő löfegy- j verek berendezésére vonatkozik, melyek­nek csöve és závárzata a lövésnél együtte­sen visszalöketik; a závárzatot hátsó hely­zetében egy rögzítőelem megfogja, mire a cső a csőrúgó hatása alatt előre megy és ezáltal a závárzat és cső közötti kap­csolat nyilik (pl. Frommer rendszerű ön­működő fegyverek). A találmány célja ezen fegyvereket egyszerű módon kézzel működtetett fegyverré átváltani. A fönti célt a találmány értelmében az­által érjük el, hogy azon rögzítőelemet, mely a závárzatot hátsó helyzetében meg­fogja, valamely módon, pl. azáltal, hogy a závárzat pályájából kimozgatjuk, hatás­talanná tesszük. Ezáltal a závárzattal együtt visszafutott cső a visszalökés megszűntével a závárzattal együtt ismét előrefut, anélkül, hogy a cső és zá­várzat közti kapcsolat oldatnék. A fegyver elsütése után tehát a töltényhü­vely nem dobatik ki és újabb töltény nem vitetik a töltényűrbe. Ha egy újabb lövést akarunk elsütni, akkor előbb a závárzatot kézzel nyitni kell, mire a kilőtt töltény­hüvelyt a kivető kidobja és az adogató egy újabb töltényt emel a závárzat pályá- I I jába, melyet a závárzat becsukása által a töltényűrbe tolunk; vagyis a fegyver ki­véve a cső és závárzat együttes visszafutá­sát és elöremozgását, teljesen úgy műkö­dik, mint egy kézi lőfegyver. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve. Az (1) cső a (2) závárzattal együtt a lö­vés után ismert módon hátrafut, mire a (3) rúgóspecek a závárzat (4) mélyedé­sébe csappan és a závárzatot hátsó hely­zetében fogvatartja, mindaddig, míg az előrefutó cső (5) ütközője a (3) pecket le­nyomja, mire a závárzat ismert módon előreszökik. A találmány értelmében már most a (3) rúgós pecek akként van berendezve, hogy tetszésszerint hatástalanná tehető, akként, hogy a visszalökött závárzatot nem képes megfogni. A rajzon föltüntetett kiviteli példánál ez azáltal van lehetővé téve, hogy a fegyver köpenyén egy kis (6) tolattyú van vezetve, melynek (7) orra a köpeny (8) hasítékán átnyúlva a (3) rúgóspecekbe kapaszkodik. A (6) tolattyú egy rugalmas (9) nyelvvel bír, melynek végén egy (10) rögzítöpecekkel ellátott (11) gomb van I kiképezve. A (10) pecek számára a kö-

Next

/
Thumbnails
Contents