64514. lajstromszámú szabadalom • Folyékony tüzelőanyaggal táplált fűtőberendezés

Megjelent 1914. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR, HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64514. szám. H/h. OSZTÁLY. Folyékony tüzelőanyaggal táplált fűtőberendezés. DEUTSCHE OELFEUERUNGS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG HAMBURGBAN. Pótszabadalom a 58360. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1912 május hó 28-ika. A találmány tárgya az 58360. számú törzsszabadalomban védett, folyékony tüzelőanyaggal táplált fűtőberendezés további kiképzése. A találmány értelmében szintén, a le­vegő által minden oldalról körüláramlott, a légbevezetés helye fölé fordított olda­lán nyitott elgázosítót alkalmazunk, mely­nek köpenye fölött az elgázosítót körül­záró tok lángkilépési nyílása hasíték alakjában terjed ki. Míg azonban a törzsszabadalom tár­gyánál az elgázosító nyílásat az olajföl­szinhez viszonyítva oldalt fekszik, addig ez a nyílás a találmány értelmében az olajnivó fölött, a lánghasíték pedig az el­gázosítót körülzáró tokban úgy van el­rendezve, hogy a lángkoszorú a belül az olaj által érintett elgázosítófölület körül képződik. Ezáltal a lángkoszorú az el­gázosító köpenyének legkedvezőbb he­lyén fejti ki hatását és az elgázosító fűté­sét, illetve a tüzelőanyag elgőzölögtetését hathatósan támogatja. A mellékelt rajz a találmány egy kivi­teli példáját vázlatosan) mutatja. Ugyanúgy, mint a törzsszabadalomnál, (a) a lángzó tokja, (b) az elgázosító és (f) a lánghasíték. A (b) elgázosító úgy van a tokba helyezve, hogy annak nyílása, me­lyet a légáramok ellen védő (g) lemez föd el, a (h) talajfölszin fölött fekszik. Hogy a levegő az elgázosítót minden ol-i dalról körüláramolja, az elgázosító és a tok közé az (i) közfal van iktatva, mely ugyanúgy, mint ez a törzsszabadalomban le van írva, a belépő friss légáramot két egyes árammá osztja, mely áramok lég­örvény képzése céljából a tok hasítékjá­nak elérése előtt ellentétes irányúak. Az elgázosítónak a tokban lévő lánghasítérk­hoz viszonyított sajátos kiképzése foly­tán a lángkoszorú a belülről az olaj által érintett elgázosítófölület körül képződik, mint ezt a rajzon (j)-nél jelöltük is. A legnagyobb hőkifejtés tehát mindig az el­gázosító alsó részében, a belülről olaj által érintett elgázosítófölület körül tör­ténik, ami által a lehető legjobb fűtő és elgőzölögtető hatást érjük el. SZABADALMI IGÉNY. Az 58360. számú szabadalomban védett, folyékon tüzelőanyaggal táplált fűtő­berendezés további kiképzése, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents