64513. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd anyagok vagy szilárd anyagok és gázok között nagy hőmérsékletnél végbemenő chemiai reakcióknak foganatosítására

Megjelent 1914. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6451B. szám. iv/i. OSZTÁLY. Eljárás szilárd anyagok vagy szilárd anyagok és gázok között, nagy hőmérséklet­nél végbemenő kémiai reakcióknak foganatosítására. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES NITRURES CÉG SAL1NDRESBEN. A bejelentés napja 1913 november hó 3-ika. A jelen találmány tárgya eljárás szilárd anyagok vagy szilárd anyagok és gázok között, nagy hőmérsékletnél végbemenő kémiai reakcióknak foganatosítására. A reakcióknál szükséges nagy hőmérsékle­tet a találmányt képező eljárás szerint elégetéssel és elektromos úton végzett fűtésnek kombinálásával létesítjük, amennyiben a reakcióba hozandó, porrá tört és gázokban szuszpendált szilárd anyagokat kémiai elégéssel fejlesztett hő hatásának tesszük ki és egy fényíven hajt­juk át. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező eljárásnak foganatosítására szolgáló berendezés egy foganatosítási alakja váz­latosan, hosszmetszetben van föltüntetve és alább ezen eljárásnak egy, aluminium­nitridnek nitrogénáramban, alumínium­nak vagy aluminiumtartalmú anyagok­nak és szénnek keverékéből, ezen beren­dezésnek használatával történő előállítá­sára szolgáló foganatosítási módja van példaképen ismertetve. Az (A) szivattyú légköri levegőt hajt be a (B) előmelegítőbe, amelyben a le­vegő fölmelegszik és ahonnan az a (C) vezetékbe áramlik. A vezetékbe, ennek végén, a (D) garatból szénnek és alumi­niumtartalmú anyagoknak keveréke hull az áramló levegőbe; ezen keveréknek mennyisége az (E) szabályozó szerkezet segélyével szabályozható. Amikor a szén­tartalmú keverék az áramló meleg leve­gővel keverődik, a szén meggyulad és ennek egy, a levegő oxygéntartalmának nagyságától függő része elég. A keverék­nek széntartalma akkora, hogy a keverék a szén ezen részének elégése után is tar­talmaz annyi szenet, mint amennyi szük­séges, hogy a levegőből, az oxygénnek az égésnél bekövetkezett vegyülése után hátramaradt nitrogén jelenlétében az alu­miniumnitrid képződése végbe menjei). Ezen elégésnél a szilárd anyagok igen nagy, 1200—1500° hőmérsékletre- hevül­nek föl és ily állapotban fúvatnak át a gázáram által az (F) fényíven, mely az elégető csatorna előtt, vagy a berende­zésnek egy másik foganatosítási alakjá­nál, ezen csatornának egy szűkebb részé­ben van elrendezve. Ily módon könnyen érhetők el az aluminiumnitridképződés­hez szükséges nagy hőmérsékletek. A reakciónak befejezése után a szilárd anyagok a (G) kamrában, ennek fene-

Next

/
Thumbnails
Contents