64504. lajstromszámú szabadalom • Berendezés levelek, csomagok és effélék szállítására

Megjelent 1914. évi július hó 4-éi>. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64504. szám V/f. OSZTÁLY. Berendezés levelek, csomagok és effélék szállítására. LAMSON-MIX & GENEST ROHR-SEILPOSTANLAGEN GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLIN/M SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 19-ike. Ezen találmány tárgya berendezésre vo­natkozik, mely síneken futó markoló kocsik segítségével levelek, csomagok és effélék szállítására való és melynél a markolók a pálya meghatározott pontjainál önműködően nyílnak és záródnak. Ily szállítóberendezé­seket főképen postahivatalokban, bankokban stb. alkalmaznak, ahol a markolóberendezé­sek vízszintes asztalok fölött futnak. A szál­lítandó tárgyak fölrakóinak oly módon kell elrendezve lenniök, hogy a hivatalnokok számára veszély ne keletkezhessen, pl. hogy az újjak sohasem juthassanak a markoló berendezésekbe. Ezen biztonságot eddig úgy lehetett elérni, hogy az egész sínpályát az asztalon föl­váltva fölülről lefelé vezették, mint a mel­lékelt rajz 1. ábrája mutatja. A fölrakok a sínpályájának emelkedő függőleges szaka­szaiban voltak elrendezve. Ezen elrendezés azért nem célszerű, mert magasságban sok helyet foglal el és előállítása drága, mint­hogy az anyagokat az asztalhosszúságok sokszorosának megfelelően kell venni. A találmány lényege abban áll, hogy a síneket az asztal fölső és alsó föliiletével párhuzamosan vezetjük úgy, hogy a mar­kolókocsik is az asztal fölületeivel párhuza­mosan futnak. Ez esetben azonban a mar­kolóknak föltétlenül alulról fölfelé kell a fölrakókba benyúlniok, ami a találmany lé­nyeges részét képezi. Ha ugyanis a markolók fölülről lefelé nyúlnának be, ezen elrende­zés a hivatalnokokat veszélyeztetné. A talál­mány tárgya tehát a két sajátos elrendezés együttes alkalmazása, ugyanis az, hogy a vágány, illetőleg a kocsi az asztal föliileté­vel vagy ennek nagyobb részével párhuza­mosan fut, valamint a markolóknak meg­határozott elrendezése; a két intézkedés egymással szorosan összefügg s fontosai­ból a szempontból, hogy veszélytelen üzem legyen lehetséges. A vágánynak, illetőleg a kocainak egyik fölrakótól a másikig való egyenes vezetése természetesen nem zárja ki azt, hogy hosz­szabb asztaloknál esetleg a vágányok föl­felé ne haladjanak, ha közbeeső akadályok másképen ki nem kerülhetők. A találmány lényege azonban abban áll, hogy két-két fölrakó között a vágányt nem kell fölfelé vezetni. A találmány tárgyához másodsorban oly sajátos berendezések tartoznak, melyek az új elrendezésen alapulnak; ezekhez tartoz­nak különösen a markolókat tartórudak ki-

Next

/
Thumbnails
Contents