64492. lajstromszámú szabadalom • Facölöp reáhelyezett vasbetoncölöppel

Megjelent 1914. évi junius hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64492. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Facölöp reáhelyezett vasbetoncölöppel. HEIMBACH MIHÁLY MÉRNÖK BREGENZ/M HARDBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 március hó 9-ike. Facölöpök helyettesítése vasbetonnal < csak a legmélyebb talajvízállás fölött vá­lik szükségessé. Ezen oknál fogva össze­tett cölöpöket használnak, amelyek a leg­mélyebb talajvízszín fölé nem emelkedő facölöpök és ahhoz csatlakozó vasbeton­cölöpből állanak. A találmány tárgya ily cölöpökre vonat­kozik és azon föladatot, hogy a két cölöp­rész szilárd összeköttetését érjük el, akként oldja meg, hogy a facölöp fölső végén a betont fölvevő, célszerűen vasból álló csőtoldattal van oldhatatlanul össze­kötve. Ezen szilárd összeköttetés folytán a facölöp a csőtoldattal együtt a kívánt mélységre verhető be. A csőtoldat azon teret, melybe a cölöp betonrészét alkotó beviendő, szárazon tartja, ezáltal a friss betont a talajvíz (lápvíz) káros befolyásá­tól megvédi és a beton megkeményedése után a két cölöprész szilárd összekötte­tését biztosítja. A facölöp és a csőtoldat összeköttetése sokféleképen foganatosítható. A mellékelt rajzon a találmány egy foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra az összetett cölöp függélyes kö­zépmetszete; a 2. és 3. ábrák a facölöp és a csőtoldat i összeköttetését tüntetik föl nagyobb lép­tékben; a 4. ábra a csőtoldatot mutatja a facö­löpre való föltolása előtt. A föltüntetett foganatosítási alak szerint az (a) facölöp és a (b) csőtoldat közti és a találmány lényegét képező szilárd össze­köttetést azáltal érjük el, hogy az (a) fa­cölöp a (c) fejének lefelé vékonyodó csonka kúp alakját adjuk, mely kúpot a (b) csőbe helyezzük. A facölöp beverése után a (c)s cölöpfej, a beverés okozta ki­szélesedés folytán, teljesen kitölti a (b) cső alsó végét (2. ábra). Hogy a (b) csőnek a (c) cölöpfejre való illesztését megkönnyítsük, a cső alsó végét egész kerületén szimmetrikusan elhelye­zett (f) hasítékokkál látjuk el, melyeknek hossza a csonka kúpalakú (c) cölöpfej magasságával körülbelül egyenlő (3. ábra). A (b) csőnek a (c) cölöpfejre való föl­tolása után az (f) hasítékokat zárjuk és összeheggesztjük. Az összeköttetés biztosí­tása céljából a (b) cső fölillesztése után rendszerint két részből álló (d) gyűrűt fektetünk körül (3. és 4. ábra) és azt azután célszerűen autogénhegesztés út-

Next

/
Thumbnails
Contents