64479. lajstromszámú szabadalom • Épületkő

Megjelent 1914. évi junius hó 30-án. MAGY. 1ÍIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64479. szám. VHI/a. OSZTÁLY. Épületkő. AUER JÓZSEF MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 14-ike. Ismeretesek már olyan épületkövek, | melyek két élfölületen tetőalakúan ki­ugróan, a másik két élen pedig tetőala>­kúan mélyítve vannak kiképezve. Ezek azonban csak egész vékony, egy téglavastagságú közfalak emelésére al­kalmazhatók, mivel vasagabb falak készítése csak több ily vékony fal egymás mellé rétegezése által volna lehetséges, melyek azonban egymás­sal nem állanak kapcsolódásban és ösz­szeköttetésben is csak a habarcs által ál­lanának, mivel a téglák sima külső olda­lai az egyes függőlegesen egymás mellett rétegezett falaki között ezen falakat egy­mástól egész terjedelmükben szétválasztó függőleges barázdákat képeznek, melyek mentén az egyes falak terhelés következ­tében! vagy a saját nyomásuk által szét-í eshetnek. Jelen találmányunk tárgya már most oly téglaszerü épületkő, melynek élfölü­letei oly módon vannak, zeg-zug alakúan profilírozva, hogy ezáltal két szomszédos élfölületen több tetőalakúan kiálló borda, a másik két élfölületen pedig megfelelő számú egybevágóan tetőalakúan mélyített hornyok képződnek. Ily épületkövek segítségével tetszőlege­sen vastag falak emelhetők, melyek sem­| miféle függőleges irányban tovahaladó barázdákkal nem pírnak* Ezen célból ezen épületkövek célszerűen két alak­ban készíttetnek és pedig két-két bordá­val és két-két horonnyal és három-há­rom bordával és három-három horony­nyal. Ezen kétfajta követ most már egy­mással és esetleg a bevezetésben emlí­tett, ismeretes, egyszerű kövek fölhasz­nálása mellett oly módon lehet tetszőle­ges vastag falakká egyesíteni, hogy azok az üreges sorokban' a falra merőleges irányban is egymáshoz képest eltolva rendeztetnek el. Ezáltal ugyanis egy sornak a falra me­rőleges irányban egymás mellett fekvő kövei között lévő barázdák állandóan úgy az ezen sor fölött, mint az ezen sor alatt fekvő sor kövei által elfödötnek, minek következtében csak egy sortól a másikig, állandóan egymáshoz képest eltolt függőleges barázdák keletkezhetnek. Az ily módon emelt falak rendkívül szi­lárdak, mivel minden egyes kő vala­mennyi szomszédos követ köti, még ak­kor is, ha a fal habarcs nélkül emeltetik föl. Csatolt rajzon az 1. ábra kivételével a jelen találmányom tárgyát képező épü­letkő példaképen vett foganatosítási

Next

/
Thumbnails
Contents