64478. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kénsav koncentrálására elő és végső koncentrálás útján

Megjelent 1914. évi julius hó 4-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64478. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Berendezés kénsav koncentrálására elő- és végső koncentrálás útján. DR ZANNER ADOLF VEGYÉSZ LAEKEN-BRÜSSELBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 30-ika. A kénsav nagy töményítését direkt tü­zeléssel eddigelé főleg üvegretortákban, pla­tinakészülékekben, csészékben és serlegek- i ben végezték. Az üvegretorták lassanként önmaguktól kimaradtak a gyakorlatból, leginkább azért, mert csak megszakított üzemre voltak al­kalmazhatók. A platinaretorták ára újabb időben rendkívül magaara emelkedett és ezért azok majdnem teljesen eltűntek a gyakorlatból. A csészékben (Negrier, Ben­ker) és serlegekben (Webb) való koncen­trálás, ahol a melegítés egyoldalúan törté­nik, nem léphetett versenyre az újabb, forró levegő eljárásokkal, amelyeket Gess­ler és Gaillard dolgozott ki és ahol a tüzelőanyag igen gazdaságosan kihasznál­tatik. Másrészt azonban a forrólevegőel­járások szerkezetileg nagyon komplikáltak és azáltal, hogy igen nagymennyiségű kü­lönösen tűzálló anyagot (Volvic-láva) igé­nyelnek, nagyon költségesek. Föltaláló igyekezete oda irányult, hogy a nagy töményítést lehetőleg olcsóvá és egy­szerűvé tegye. Az idevonatkozó munkála­tok első eredménye volt a 134661. sz. né­met szabadalom, mely szerint a pörkölő­kemence gázainak melege használtatott föl, oly célból, hogy szabad pörkölőgáz csator­nákba a kemencék és Glover-torony közé beépített üstökben (50—53° Bé) kamara­savat vagy (60° Bé) Glover-savat 66° Bé-ra koncentráljunk. Ez már egy nyilt muffola koncentrálás volt, amely azonban pörkölő­kemencék jelenlétéhez volt kötve. Föltaláló már most arra törekedett, hogy ez utóbbi szükséges voltát elhárítsa, ameny­nyiben saját tüzelést rendezett el, emellett azonban a lehető egyszerűség és a meleg­kihasználás érdekében megtartotta a muf­folakoncentrálás elvét. . A jelen találmány tárgyát tevő berende­zéssel a kénsavkoncentrálási eljárás képrész­ből áll, nevezetesen az előkoncentrálásból és a főkoncentrálásból. Az előkoncentrálás a csatolt szkématikus rajz szerint célszerűen két sorozat (a) kvarc­szekrényben történik, amelyek a hátsó (A) tüzelőtérben szabadon vannak fölállítva és túlfolyatók útján egymással összeköttetésben állanak. Ahol a sav nagy tisztasága nem szüksé­ges, ott ezek a szekrények nyitva marad­hatnak úgy, - hogy azok és egyúttal- a bennük lévő sav, nemcsak alulról és az oldalokról, hanem fölülről is melegíttetnek. Az előkoncentrálásnál eltávozó vízgőzök a füstgázokkal a kéménybe vezettetnek,

Next

/
Thumbnails
Contents