64401. lajstromszámú szabadalom • Elektródaelrendezés fényszórókhoz, vetítőkészülékekhez stb.

Megjelent 11)14. évi juiiius hó 24-én. KIK. SZABADALMI «SÍ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64401. asa-íii Vll/h OSZTÁLY. X yíT^y^ Elektród elrendezés fényszórókhoz, vetítőkészülékekhez stb. PHYSIKALISCH-TECHNISCHES LABORATÓRIUM G. M. B. H. MEININGBEN. A bajelentés napja 1912 március hó 19-ike. Jelen találmány a fényszórók, vetítő­készülékek stb. elektromos ívlámpáinak elek­tród elrendezésére vonatkozik, s célja a fokozott fénykihas^náláson kívül a pozitív kráter alakjának a kráter ideális pontalakját, a lehetőségig megközelítő kiképzése. Ezen célok elérésére, illó pótanyagokkal, pl. fém" sókkal ellátott elektródokat alkalmazunk; esetleg bél vagy fémbélésű szén alakjában, mimellett a pozitív elektród égő végén, az átmérőt kisebbre választjuk, mint amennyi rendes körülmények között, tiszta szén alkal­mazása esetén, az égési végen lévő leg­nagyobb kráterkeresztmetszetnek, egy bizo­nyos erősség mellett megfelelne. Nerz szerint a szokásos tiszta szenek rendes kráterátmérői a következők: 20 Ampere 9 m/m 80 Ampéro 15 3 m/m <0 « 10 < 100 « > 18 — I 60 4 12*1 « 120 « 20'— « 70 < ... _ ... 13-5 < 150 «' 23"— stb. Amennyiben most már ezen táblázat szerint egy 60 ampéres lámpa kráterjének átmérője 13 mm. úgy az új elrendezés szerint egy ily lámpa, 9 mm.-es szénrudakkal tart­ható üzemben. A kráter átmérője sem lehet tehát nagyobb 9 mm.-nél. A kráter átmérő­jének ezen csökkentése által, a fényszórótükör úgynevezett fényfokozó képessége növekszik és pedig a D2 : d2 arányban, a hol D a tükör­átmérőt és d a kráterátmérőt jelenti. A világító pótanyagokkal, vagy fémbéllel el­látott, s ily erősen megterhelt fémelektródokat, a célszerűtlen túlhevülés és időnek előtti elpusztulás ellen, előnyösen megvédi egy közömbös gázokból vagy gőzökből álló köpeny. Ez a gáz- vagy gőzköpeny, vagy közvetlenül csak a lámpában állítható elő, vagy pedig megfelelő gáz- vagy gőzáram­latot vezethetünk az elektródokhoz. Alkal­mazhatók pl. világítógáz szénsav nitrogén hydrogéngáz, továbbá acetylén, benzin, éter, alkoholgőzök, stb. Az ily csekély átmérőjű szenek alkalmazása esetén, a fokozott fénykihasználást főleg az idézi elő, hogy a széncsúcs, a kráter, magasabb hőmérsékletre hozható, mint nagyobb át­mérőjű szeneknél. A gáz vagy gőzköpeny, mely a találmány szerint a pozitív elektró­dot körülveszi, szemmelláthatóiag megaka­dályozza az áramnak a pozitív szén nagyobb hosszán való kiömlését, a krátercsúcs l i­vételével, mely tölcsérszerűen kiüregeződik úgy, hogy a csökkentett átmérőjű kráter­csúcson, azáramnak erősebb összetömörülése, tehát nagyobb áramsűrűség érhető el. Megállapítást nyert az, hogy a szénnek

Next

/
Thumbnails
Contents