64377. lajstromszámú szabadalom • Hátbörönddé összerakható hálózsák

Megjelent 357)14. évi junlus hó 22-én. KIR. MAGY. SZAB4DALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64377. szám, XIX/c. OSZTÁLY . Hátbőrönddé összerakható hálózsák. SKANCKE ROALD SZÁZADOS KRISTIAN1A ÉS AASNAES JENS FREDRIK FÖLDBIRTOKOS SELVIG IN SANNEBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 14-ike. A jelen találmány tárgya hátbőrönddé összerakható hálózsák, mely egyúttal be­tegszállító ágy gyanánt alkalmazható. A találmány tárgya tehát oly három esz­közt egyesít magában, melyek eddig csak külön részek gyanánt voltak ismeretesek és melyek pl. a katonaságnál részben, a le­génységi fölszereléshez, részben pedig a vonatcsapat és részben az egészségügyi csapat fölszereléséhez tartoztak. A találmány tárgya a következő előnyök által tűnik ki. Súlya sokkal kisebb, mint az eddig szo­kásos hátbőröndnek és hálózsáknak együttes súlya. Három tárgy helyett a katonának csak egy tárggyal van dolga. Minden egyes katona teljesen független az eddig szokásos sátoralkatrészeket hordó bajtársaitól, ill. az ezen alkatrésze­ket gyakran szállító vonatcsapattól. A katona bármily terepen, így pl. hó­ban vagy nedves talajon is lefekhet, mert a hálózsák vízáthatlan anyagból áll és an­nak tartalma párna gyanánt szolgál. A katona köpenye nem ázhat meg, mivel azt a hálózsáknak különböző, zseb­szerű szakaszaiban igen jól lehet meg­óvni. Az egészségügyi csapatoknak munkája jelentékenyen megkönnyíttetik és az álta­luk szállítandó fölszerelések mennyisége csökken, mivel az eddig szokásos beteg­szállító ágyak fölöslegesekké válnak. Min­den katona ugyanis magával hordja a be­tegszállító ágyat, amennyiben a hálózsák néhány pillanat alatt betegszállító ággyá alakítható át azáltal, hogy a hálózsák ol­dalain két lándzsát, két botot, két skit vagy két puskát stb. illesztünk be vagy erősítünk meg. A hálózsák azonban ily segédeszközök nélkül is alkalmazható be­tegszállítás céljaira, amennyiben azt a sarkaiban elrendezett füleknél kényelme­sen lehet megfogni és hordani. Ha az egészségügyi csapat nem szolgál­tathat gyorsan segélyt, a beteg katona az­által védekezhetik a rossz időjárás ellen, hogy a hálózsákba befekszik. A találmány tárgyát képező hálózsák minden csapatnemnél igen előnyösen al­kalmazható és ezenkívül turistáknak, lég­hajósoknak, kutatási utazóknak stb. is igen jó szolgálatokat teljesíthet, mivel igen könnyű és igen célszerű. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents