64372. lajstromszámú szabadalom • Gép természetes és műkövekből való lemezek csiszolására

Megjelent 335)14. évi junlus hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64872. szám. XII/f. OSZTÁLY­Gép természetes és műkövekből való lemezek csiszolására. RICHTER PÁL KERESKEDŐ CHEMNITZBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 3-ika. Elsőbbsége 1912 szeptember hó 2-ika. A jelen találmány tárgya természetes és műkövekből való lemezek esiszolására szol­gáló gépeken eszközölt újítás és pedig fő­leg az egyes lemezeknek a csiszoló szer­számhoz folytonosan való kozzávezetésére szolgáló berendezésre vonatkozik a talál­mány. Lényegében a találmány a csiszolandó le­mezeknek a csiszoló szerszámhoz való hozzá­vezetésére és megemelésére és a csiszolt lemezek sülyesztésére és leemelésére szol­gáló önmagukban véve ismert eszközök kü­lönleges elrendezésében áll és pedig úgy, hogy egy emelő- és sülyesztőberendezés a forgatható munkadarabasztal körben elren­dezett több kivágásán, a munkadarab nyugvó helyein, sorjában keresztülhatolhat ós a munkadarabokat a fölöttük fekvő csiszoló­korong felé mozgathatja. 1 találmány szerint lehetővé van téve, hogy a forgó csiszolókoronghoz folytonos egymásutánban munkadarabokat vezessünk, a csiszolt munkadarabokat leemeljük és a csiszolónyomást tetszés szerint szabályoz­zuk, mimellett a gép kiszolgálása egyszerű és kényelmes, munkaképessége pedig meg­felelően nagy. A jelen új berendezés egy foganatosítási példája a mellékelt rajzon több nézetben van bemutatva és pedig az: 1. ábra oldalnézetét, részben metszetét, a 2. ábra fölülnézetét, illetőleg az 1. ábra I—I vonala mentén vezetett vízszintes met­szetét, a . 3. ábra nagyobb léptékben, függélyes met­szetben, a csiszoló szerszám elrendezését, végül a 4. ábra a gép egy részletét mutatja. Az (l1 ) hajtótengely (1) kúpfogaskereke által a (2) kúpkerék közvetítésével forga­tott (3) függélyes, tengely alsó (4) csava­ros csapján (3. ábra), 5 sarut, vagy csap­ágynyulványt hord, melynek lengő (6) agyá­ban a (7) planétakerék van ágyazva. Utóbbi a (12) csiszolókoronggal áll összekötte­tésben. A helytálló (8) fogaskerék, melybe a (7) planétakerék kapaszkodik, hosszú agya se­gélyével a gépállvány (9) alsó lapjában van ágyazva és az agy (10) hasítékába nyúló (11) csavar segélyével van forgás ellen biz­tosítva. A (12) csiszolókorong planétamozgása azt eredményezi, hogy a csiszolókorong a csi­szolandó lemez egész fölületét éri és ezál­tal egyenletes, tiszta csiszolás létesül.

Next

/
Thumbnails
Contents