64340. lajstromszámú szabadalom • Bocskorcipő

Megjelent 1914. évi junius hó 20-áii. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64B40. szám. . I/b. OSZTÁLY. Bocskorcipő. FROMMER ÁRMIN CIPŐGYÁROS TEMESVÁROTT. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 29-ike. MAGY. SZABADALMI A jelen találmány tárgya, különösen a román és szláv köznép körében általáno­san elterjedt primitív bocskort helyette­síteni hivatott olcsó cipő, melyet ez okból bocskorcipönek neveznek, megkülönböz­tetésül a hasonló külsejű, de eltérő beren­dezésű rendes cipőktől, melyek főleg mint kényelmi (komót)-cipők jönnek tekin­tetbe. A találmány lényege az, hogy a sarok­kal, vagy sarok nélkül készült cipötalpra erősített, a cipő fejrészét és hátulsó részét képező bőrdarabok hasítékain szíjak van­nak keresztülfüzve, melyekkel a cipő szi­lárdan a lábra erősíthető. A találmánynak megfelelő cipő a mellé­kelt rajzon oldalnézetben van bemutatva. Az (1) cipőtalpra, mely a rajzolt kiviteli példában (2) sarokkal van ellátva, elül a cipő fejrészét képező (3) bőrdarab, hátul pedig az ennek alsó széléhez varrott (4) bőrdarab van a szokásos faszögek segélyé­vel erősítve, ezeknek befelé hajlított szé­lére egy a rajzon nem látható belső talp rászögezése mellett. A (3) bőrdarab há­tulsó széle fönt, a középen egy hátranyúló (31 ) nyelvvel bír, melyben egymás mö­gött, két-két behasítás útján létesített, egy­egy (5) szíj átfüzésére szolgáló £3Z , 32) fül van kiképezve. A hátulsó (4) bőrdarab fölső szélére egy, mellső részével szaba­don a (3) bőrdarab szélei alá nyúló (41 ) bőrdaráb van varrva, melyben oldalt és hátul, a mellső (3=) fülbe befűzött szíj át­füzésére szolgáló, szintén két-két behasí­tás útján létesített (42 , 4*) fülek vannak ki­képezve. A (4) bőrdarab hátulsó részére és a (4l ) bőrdarab hátulsó részére végül, alsó szélével a kettő közé betolt (6) bőr­darab van varrva, mely szabadon fölfelé nyúló (61 ) nyelvvel bír és e nyelvre hátul a (31 ) nyelv hátulsó fülén átfüzöttt máso­dik (51 ) szij van varrással erősítve. Mind­két szíj a láb külső oldalára eső végén egy-egy (52 , 5=) csattal van ellátva, mely­nek segélyével e szíjak és velük a cipő szi­lárdan a lábra esősíthető. Mint látható, a cipő néhány bőrdarab­ból szögelés, varrás és hasítás útján igen olcsón előállítható és a primitív bocskor­hoz fűzött kívánalmaknak minden tekin­tetben tökéletesen megfelel. SZABADALMI IGÉNY. 1 | Bocskor-cipő, azáltal jellemezve, hogy a sarokkal, vagy sarok nélkül készült I talpra szögelt mellső fejrész hátra I nyúló nyelvében a bőr két-két behasí-

Next

/
Thumbnails
Contents