64297. lajstromszámú szabadalom • Hangeres mágneses elkülönítő, több hengerirányban egymástól függetlenűl eltolható kerületek felé kiélesített gyűrűből álló hengeres pólussal

Alegjelent 1914. évi június hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64297. szám. VII/f. OSZTÁLY­Hengeres mágneses elkülönítő, több, tengelyirányban egymástól függetlenül eltolható kerületük felé kiélesltett gyűrűből álló hengeres pólussal. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT GRUSONWERK CÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A bejelentés napja 1913 junius hó 24-ike Elsőbbsége 1912 julius hó 15-ike. A jelen találmány több, tengelyirányban egymástól függetlenül eltolható, kerüle­tük felé kiélesített gyűrűből álló hengeres pólussal biró hengeres mágnes elkülöní­tőre vonatkozik, és abban áll, hogy a gyű­rűkre nézve közös ellenpólus fölülete a henger tengelyéhez képest ferdén halad. Ezáltal elérjük, hogy mindegyik gyűrű tengelyirányú eltolásával a vonzó gyűrűéi és az ellenpólus fölülete közt lévő távolság és ezzel a gyűrűk által képezett egyes zó­nákban a mágnesmező erősségei* és pedig egymástól függetlenül, módosíthatók. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy foganatosítási példájában van föltün­tetve. Az 1. ábra egy hengeres mágneses elkülö­nítő tengelyirányú metszete, míg a 2. ábra annak az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett, a henger tengelyére me­rőleges metszete. A rajzon példaképen, két mágnesmező­vel biró mágneses elkülönítő van bemu­tatva. Természetes azonban, hogy a talál­mány csak egyetlenegy, úgyszintén kettő­nél több mágnesmezővel biró mágneses el­különítőknél is alkalmazást találhat. Mindegyik mágnesmezőnek (a) a fölső, (b) az alsó pólusa. E két pólus közt a hen­geres pólus forog, mely (c) gyűrűkből van összetéve. A gyűrűk a (d) tengelyen ülő (e) agyon eltolhatóan vannak megerő­sítve. A rajzolt foganatosítási példánál e j célra a (c) gyűrűk belül, az (e) agy pedig kívül, csavarmenetekkel vannak ellátva. Azonban az eltolás más módon is történr hetik. Az egy-egy mágnesmező (c) gyűrűire nézve közös (b) alsó ellenpólus fölső fölü­lete a hengeres pólus (d) tengelyéhez ké­pest ferdén halad. Nem okvetlenül szük­séges azonban, hogy a fölület, mint raj­zolva van, sikfölületet alkosson, hanem lépcsősen is csökkenhet annak magassága, vagy pedig más, folytonosan csökkenő irányvonal szerint is haladhat az. Lehet a (b) alsó pólust, a hengeres pólus (d) ten­gelyére merőlegesen, lamellákra is osz-> tani, hogy a pólusfelület lejtését tetszőle­gesen változtatni, valamint a zónák beállí­tását alulról végezni is lehessen, pl. az üzem közben való finom beállítás céljá­ból. Lehet az (a) fölső pólust is lamel­lákra osztani, hogy a (b) pólus által a

Next

/
Thumbnails
Contents