64295. lajstromszámú szabadalom • Kombinált ruhadarab

— . Megjelent 1914. évi junius hó 19-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI ||||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64295. szám. •l/e. OSZTÁLY. Kombinált ruhadarab. INNOVATION SHIRT COMPANY CÉG NEW-YORKBAN, MINT VAN HEUSEN JOHN MANNING RUHATERVEZŐ, BOSTONI LAKOS JOG­UTÓDJA. A bejelentés napja 1913 október hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 22-ike. A jelen találmány tárgya kombinált ru­hadarabokon eszközölt újítások teszik, főleg oly kombinált ruhadarabokon, me­lyek kabáting, azaz kívül is hordható és egész hosszában elől fölgombolható ing módjára ölthetők föl és vethetők le és me­lyek emellett egyetlen alakzattá egyesített fölső testrészből és egy a térd fölött vég­ződő, alsó nadrágrészből vannak össze­téve. A találmány jellemzője abban áll, hogy a ruhanemű annak ellenére, hogy sajátos szabása folytán, kabáting módjára, köny>­nyen fölölthető és levethető, hátul, vala­mint a szétágazó nadrágszárak közötti var­ratok mentén á ruhanemű mellső oldalá­nak megfelelő magasságában fekvő pont­jáig teljesen zárt, míg az ülőrész maga elég bő arra, hogy kényelmes viseletet bizto­sítson. . A találmány szerinti ruhadarab kombi­nált ruhadaraboknál eddigelé szokásos egymást átlapoló, hátsó lelógó részekkel nem bír, hanem mindvégig egyenlő vas­tagságú és megbízhatóan, de könnyen old­hatóan, pl. gombok és a gomblyuklécben kivarrt gomblyukak segélyével zárhatók. í Az ezen szabásból eredő anyag- és előálli-I tási költségmegtakarításhoz még a ruha­darab egyszerűsége és a viselő alakjához való alkalmazkodó képessége is járul, míg a ruhadarab maga egyúttal igen kényel­mesen viselhető, pl. lovaglásnál, futóver­senyeknél stb. és éjjeli ruha gyanánt is. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a ruhadarab elölnézete, a 2. ábra hátulnézete, a 3. ábra a fölgombolt ruhadarabot szem­lélteti elölről, a 4. ábra ugyancsak a fölgombolt ruhada­rab hátulnézete, a viselőnek ülő helyze­tében. Azonos oldalrészek az összes ábrákban azonos betűkkel vannak jelölve. A ruhadarabnak a fölső testet borító része (A)-val, lábszárrészei (B)-vel van­nak jelölve (1. ábra). A ruhadarab hátá­nak a fölső testet borító (C) részéhez (2. ábra) a (D) ülőrész úgy illeszkedik, hogy a ruhadarab elég bő legyen, és hogy vise­lője kényelmesen hajolhasson és ülhes­sen. Ezen célból az említett részek megfe-

Next

/
Thumbnails
Contents