64294. lajstromszámú szabadalom • Újítás gumisarkokon és gumiból készült burkolatokon

— . Megjelent 1914. évi junius hó 19-én. MAGY. gfet KIR SZABADALMI YBB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64294. szám. XI/b. OSZTÁLY. Újítás gumisarkokon és gumiból készült burkolatokon. JERMY PÁL HIVATALNOK ÉS LUKÁCS EDE GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 4-ike. Jelen találmány tárgya gumisarkokon és más gumiból készült burkolatokon, mint pl. kerékpárokhoz, kocsikhoz, auto­mobilokhoz stb.-hez való gumiabroncso­kon eszközölt újítás és célja abban áll, hogy ezeket a tartósság fokozása mellett olcsóbbá és céljaiknak megfelelőbbé tegye. A találmánybeli újítás lényege ab­ban áll, hogy a gumiba a gyártmány előál­lítása alkalmával oly anyagokat ágyazunk be, melyek tartósságát, ellentállóképessé­gét és csúszás elleni biztonságát nagy mértékben emelik. Dyen anyagok gyanánt célszerűen pa­rafa, linóleum, azbeszt, juta, pamut, gyapjú, gyökér, nemez, posztó és effélék használhatók föl, melyek akár rostszálak alakjában, akár pedig fonott, sodrott vagy szövött kivitelben nyernek alkalmazást. A mellékelt rajz példaképen a talál­mánybeli újítás szerint készített gumisar­kot mutatja be és pedig az 1. ábrán egy normális alakú sarkot fö­lülnézetben, a 2. ábrán pedig egy kerek sarkot hasonló ábrázolás mellett. A bemutatott foganatosítási példa sze­rint a külső oldalán célszerűen recézett vagy rovátkolt sarok (1) gumianyagába előnyösen a sarok körvenalának megfe­lelő alakban a szálas vagy rostos anyagok­ból ismert módon fonott vagy sajtolt (2) betét akként van beágyazva, hogy utóbbi­nak szabad fölülete a sarok járófölületé­nek megközelítőleg 40—50^-át tegye ki. Ezen követelménynek akkor is ajánla­tos hogy eleget tegyünk, ha a föntemlített anyagok valamelyikét nem fonott vagy szövött kivitelben, hanem egyes szálak vagy rostok alakjában ágyazzuk be a gu­miba. Az ily módon elkészített gumisarok különös előnye abban nyílvánúl, hogy elő­állítási költsége jóval kisebb, a sarok gyors kopása és félretaposása nagy mér­tékben megakadályoztatik és az elcsúszás veszélye nedves kövezeten vagy síkos fö­lületen majdnem teljesen megszűnik. Ha a találmánybeli újítást járművek gumiabroncsain alkalmazzuk, úgy ezáltal a tartósságot és a kapaszkodóképességet előnyösen fokozzuk. SZABADALMI IGÉNY. Újítás gumisarkokon és gumiból készült egyéb burkolatokon, mint gumiabron­csokon stb.-ken, jellemezve azáltal, hogy azokba az előállítás alkalmával

Next

/
Thumbnails
Contents