64267. lajstromszámú szabadalom • Gőzgyűjtőszekrény gőztúlhevítőkhöz

* Megjelent 1914. évi jiinins hó 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64267. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Gőzgyűj tőszekrény gőztúlhevítőkhöz. SCHMIDT'SCHE HEISSDAMPF GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CASSEL­WILHELMSHÖHEBEN, MINT JAMES HAMILTON STIRLING LONDONI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1913 ju ius hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 junius hó 17-ike. A jelen találmány gőztúlhevítőlvhöz, főleg i füstcsöves kazánok túlhevítőihez való gőz­gyűjtő szekrényre vonatkozik, mely az is­mert ilyen fajtájú gőzgyűjtő szekrények­kel szemben egész sor fontos előnnyel bír. Az egész gőzgyűjtő szekrény kis helyre korlátozott kiképzésű és a túlhevítő ele­mek végeinek célszerű megerősítését teszi lehetővé. Továbbá a túlhevítő elemek könnyen beépíthetők és kicserélhetők. A túlhevítő csövek megerősítésére szolgáló csavaranyák emellett úgy vannak elren­dezve, hogy a füstgázok hatásának nin­csenek közvetlenül kitéve. Azonkívül a je­len új gőzgyűjtő szekrény sajátszerűsége folytán aránylag rövid csavarorsók adód­nak ki. A találmány abból áll, hogy a hosszcsa- I tornák, melyek a telített és a túlhevített gőz keresztkamráinak egymással való ösz­szekötésére szolgálnak, ezen keresztkam- I rák és a csőfal közt vannak elrendezve. A túlhevítő csövek emellett alulról torkol­nak be a keresztkamrákba. A mellékelt rajzon az 1—7. ábrákon a találmány tárgya né­hány foganatosítási példájában van be­mutatva. A gőzgyűjtő szekrény több (a) kereszt­kamrával bír a telített gőz és több (b) ke­resztkamrával a túlhevített gőz számára, mely kamrák egymással váltakoznak. A kamrák fenekében (c) lyukak vannak elrendezve (4. ábra), melyekbe a (d) túl­hevítő elemek (csövek) végei torkolnak. Az (e) csatorna (2., 3. és 5. ábrák), mely a telített gőzhöz való (a) kamrák egymással való összekötésére szolgál, kissé maga­sabban fekszik, mint a túlhevített gőzhöz való (b) kamrák, és egy karimával ellá­tott (f) csődarab segélyével a gőzdómból­kivezető, a telített gőz bevezetésére szol­gáló esővel van összekötve. A második, (g) hosszcsatorna, mely célszerű az (a, b) keresztkamrák alatt fekszik, a túlhevített gőzhöz való (b) kamrák egymással való összekötésére szolgál. Ezen (g) hosszcsa­torna (h) karimákkal van ellátva, melyek­hez a gőzhengerbe vezető (hl) vezeték csatlakozik (1. ábra). Amint a rajzokból látható, az (e) és (g) hosszcsatornák térbelileg el vannak egy-

Next

/
Thumbnails
Contents