64253. lajstromszámú szabadalom • Berendezés drótkötélpályák tartóköteleinek kenésére

IHLegjelent 1914. évi junius iió 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Jgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6425B. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Berendezés drótkötélpályák tartóköteleinek kenésére. J. POHLIG AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG CÖLN-ZOLLSTOCKBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 2-ika. Elsőbbsége 1913 január hó 24-ike. A jelen találmány drótkötélpályák tartó | köteleinek kenésére szolgáló berende­zésre vonatkozik, melynél lent, az olajtar­tányban, nyomószivattyú van elrendezve, mely az olajat a tartó kötél fölé fölszorítja. Ilyen fajtájú kenő berendezések ismerete­sek már, a jelen találmány azonban a mozgásnak a futóműről a szivattyúra való átvitele módjában igen nagy egyszerűsí-t tést jelent az ismert elrendezésekkel szem­ben. A mozgás átvitele ugyanis a talál­mány szerint egyenes tengely közvetítésé^ vei történik, mely a kocsifüggesztő mü fölfüggesztő csapján van központosán ke­resztül vezetve. E tengelyt kúpkerékátté­tel hajtja, mely úgy van elrendezve, hogy hajtókúpkerekének tengelye a függesztő­mű említett csapjával egybeesik, tehát a függesztőműnek a futóműhöz képest végbemenő ingásai a kúpkerékpár helyes egymásba kapaszkodását nem befolyá­solják. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási alakja a mellékelt rajzon van bemu­tatva, és pedig az 1. ábra a futóművet a függesztőmü egy részével oldalnézetben tünteti föl, a 2. ábra metszet a futómű közepén át és a 3. ábra a függesztőmü alsó része az olaj­tartánnyal. | A futómű az (1) futómű keretből és az ebben ágyazott (2) és (3) futókerekekből áll. E két futókerék közt az (1) keretben (4) csap van ágyazva, melynek oldalt ki­nyúló végére az (5) függesztőmü van föl­függesztve. A függesztőmü alsó részén olajtartány gyanánt kiképezett (7) szek­rény van elrendezve, melyben a (8) tokos nyomószivattyú foglal helyet. E szivattyút a (9) tengely hajtja, mely a (4) csapon központosán keresztül megy és fölső vé­gén (10) kúpkereket hord. Utóbbi (11) kúpkerékkel áll kapcsolatban, mely a (4) csappal koaxiálisan van elrendezve és külső (12) fogkoszorúval bír. E fogkor szorú a (13) fogaskerékkel áll kapcsolat­ban, mely a (3) futókereken van meg­erősítve. A (9) tengelyt, az olajtartányból a függesztőmü fejéig terjedő részén, (14) cső veszi körül, mely oly bő, hogy a ten­gely és a cső közt az olaj fölszárítására' gyűrűalakú tért hagy szabadon. Ezen gyürűalakú térhez fönt, a függesztőmü fejében, (15) furat csatlakozik, mely a (4) csapba vezet be, ebben egy darabon tova halad és azután (16) fúvókában végződik közvetlenül a (17) tartó kötél fölött. Az olajtartány (18) tere, melyben a (8) szi­vattyú foglal helyet, (19) túlfolyatócső út­j ján az olajtartány másik részével "áll

Next

/
Thumbnails
Contents