64228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tompa illesztés mellett hegesztendő szilárdan ágyazott sinek és hasonlók végeinek párhuzamossá tételére

Megjelent 1914. évi .junius hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WSm HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64228. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás tompaillesztés mellett hegesztendő, szilárdan ágyazott sinek és hasonlók végeinek párhuzamossá tételére. TH. GOLDSCHMIDT A.-G. CÉG ESSEN-BUHRBAN. A bejelentés napja 1913 junius hó 28-ika. Elsőbbsége 1912 november hó 14-ike. Azon szerszámok vagy berendezések, melyek eddigelé munkadarabok, különö­sen sinek végeinek egyidejű megmunká­lására használtattak, oly célból, hogy csupasz fémes, pontosan párhuzamos he­gesztendő fölületek képeztessenek, mint a milyen szerszámokat vagy berendezéseket például 53997. számú szabadalmunk le­írása ismertet, azon föltételt írják elő, hogy a sinek hosszirányukban, például egy szorítókészülék által, eltolhatók legyenek. Ez azonban kövezetbe beágyazott vágá­nyoknál nem lehetséges. Ily esetekben oly szerszám kerül alkalmazásra, mely a meglé vő illesztési hézagot kiszélesíti. Azon­ban a hegesztési hely szélességének he­gesztési technikai okokból nem szabad bizonyos nagyságot túllépnie. Minél kes­kenyebb a hegesztési hely, annál jobb lesz a hegesztett illesztés vágánytechnikai te­kintetben is. Megkísérelték az illesztési hézag szükséges kiszélesítését fürész- vagy gyalúszerkezetek által, a sinhomlokfölüle­teknek egyidejű párhuzamossá tétele mel­lett, a legkisebb mértékre korlátozni. E mellett azt találták, hogy oly kemény anyagnál, mint amilyen a sinacél, a vékony fürészlap a meglévő illesztési hé­zag következtében irányt téveszt és pár­huzamos illesztési fölületek nem érhetők el. A hézagnak egy gyalúszerkezettel is­mert módon, hornyolóacél segélyével való kiszélesítésénél pedig a hosszához képest igen keskeny véső a vízszintes él oldal­illesztésénél rendszerint megakad és a túl­ságos nagy munkanyomás és hiányos ol­dalvezetés következtében könnyen eltörik. Már most azt találtuk, hogy a csak né­hány milliméter széles illesztési hézagok határolófölületei egy önmagában ismert vágóacél segélyével párhuzamosakká te­hetők, ha a szerszámmal az alábbiakban megmagyarázott új, sajátságos módon dol­gozunk. Függélyes fölületek gyalúlására általá­ban úgynevezett vésőket, és pedig jobb­vagy baloldalt szerszámokat használnak, megfelelően a munkadarab megmunká­landó fölülete felé irányuló munkanyo­másnak. Ezek a vésők, hogy a megmunká­landó fölületekről föl ne emeltessenek, megfelelő erősre seerkesztendők és alak­juk, vastagságuk és ferde helyzetük kö­vetkeztében nem használhatók szük illesz­tési hézagokban végzendő munkákhoz. Ellenben jól használhatunk például egy

Next

/
Thumbnails
Contents