64225. lajstromszámú szabadalom • Ellipsziskörző

Megjelent 1914. évi .junius hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 642É5. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Ellipszis-körző. DOBÓ IMRE SZININÖVENDÉK ÉS RAJNA ÁRMIN CEMENT­TECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 május hó 30-ika. Az eddig ismert ellipszis körzők azon közös hátránnyal birnak, hogy igen kom­plikált szerkezetűek, minélfogva megfelelő kezelésük hosszabb gyakorlatot igényel, továbbá ugyanazon oknál fogva költsége­sek, miért is a gyakorlatban nem haszná­latosak. Ezzel szemben a jelen ^találmány sze­rinti ellipszis körző egyszerűsége, könnyű kezelhetősége és kiváló olcsósága által tűnik ki. Lényegében az új ellipszis körző egy hosszú karból áll, mely egyik végén helyt­állóan megerősített két csapja körül egy fémlapnak egymást keresztező hasítékai­ban akként mozgatható el, hogy a kar­nak másik szabad vége a kerüléket jel­lemző alaptulajdonságoknál fogva az ezen szabad végén beállíthatóan elrendezett írón vagy kihúzó toll segélyével a kíván/ hosszaságú kerüléket pontosan leírja. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező ellipszis körző egy fogana­tosítási alakjában van föltüntetve, az 1. ábrán oldalnézetben, a • 2. ábrán fölülnézetben, a 3—6. ábrákon az ellipszis körzőnek kü­lönböző munkafázisai vannak föltüntetve, míg a 7. ábra a leírt kerülék szerkesztését mu­tatja. A (2) kar szabad végén a (9) csavar se­gélyével beállítható (8) tolóka van elren­dezve, melynek alsó részéhez a (10) írón vagy kihúzó tű van erősítve. Ugyanezen karnak másik végén az (1) fémlapban ke­resztben kiképezett (11) hasítékokban el­mozgatható (5) és (6) csapszögek vannak elrendezve, melyek a (2) karban vannak megerősítve és a (4) kengyel által tartat­nak össze. Az (1) fémlap előnyösen há­rom (7) tű által van helyén rögzítve. A működési mód a következő: Az (1) fémlapot a (7) tűk segélyével kissé a papírlapba szorítjuk és a (2) ka­ron elrendezett (8) tolókát a rajzolandó kerülék átmérőinek megfelelően beállít­juk. Ez esetben az (5, 8) hosszúság a kerü­lék hossztengelyét, a (6, 8) hosszúság pe­dig annak rövidebb tengelyét kiadja ak­kor, amikor a szélső (5) csapszög a (11) hasíték végén van. A (2) kart az óramu­tató járásával ellenkező irányban moz­gatva (Fig. 3) az (5) csapszög a (11) hor­nyok jobboldali vízszintes hasítékában el­helyezkedni, míg a (6) csapszög a kerülék szélső íveinek leírása mellett a középen helyezkedik el (Fig. 4).

Next

/
Thumbnails
Contents