64174. lajstromszámú szabadalom • Kötött kókuszszőnyeg

Megjelent 1914. évi junius lió 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64174. szám. XIV/b. OSZTÁLY­Kötött kokuszszönyeg. RING LAJOS MŰSZÖVŐ CSABRENDEKEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 20-ika. Jelen találmány tárgya az eddig ismert és forgalomban lévő kokuszszőnyegeket úgy tartósságban, mint szépség és ami fő, köny­nyűség tekintetében fölülmúlja. A kokusz­anyagból eddig készült kefeszerű szőnye­geknél a kokuszrostból készült kefekötegek csak a láncfonalak közé-vannak téve, vagyis nincsenek ráhurkolva, minek következtében porolásnál, illetőleg a lánc vagy a vetülék fonálnak egyéb okok miatt beálló meglazu­lásánál vagy elszakadásánál a rostköteg ki­hull, a szőnyeg teljesen szétesik, hogy azt még kijavítani sem lehet, mert a láncfonál csak egy szál fonálból áll és a munkálat­nál oly nagyon ki van feszítve, hogy elsza­kadása hamar beáll és a berakott csomók kihullanak. Emellett a szőnyeg oly nehéz, hogy egy négyzet méterhez 12—16 kg. anyag kell, nagy szőnyegek ezen a módon egyáltalán nem készíthetők, mert annak ke­zelése majdnem lehetetlen. Hátránya a fönt leírt szőnyegnek még az is, hogy a rost­szálakat rövidre nem vághatják, minek kö­vetkeztében a csomók igen nagyok és a rostszálak össze állanak és megdőlnek. A piszkot ebből a szőnyegből nem lehet ki­tisztítani azonfölül a szőnyeg merev úgy, hogy összehajlítás után könnyen törik. A jelen találmány tárgyánál a kokusz­kötegeket a láncfonalakra hurkolt apró cso­mók teszik ki, melyeket éppen a hurkolás következtében a szőnyegből kitépni nem le­het. Emellett a szőnyeg könnyű négyzet­méterenkint 6—7 kg. súlyú, hajlítható és minden sornál szétnyitható, porolásnál a piszok könnyen tisztítható és kezelhető, mint a perzsa vagy szmirna szőnyeg. Haj­lítható, mert a lánc és vetülékfonál nincs nagyon kifeszítve, nem törik el, mert a csomó nem egy szál láncfonálra van rátéve, ha­nem minden hurokcsomó négy- vagy több­ágú kenderláncfonálra van ráhurkolva oly­képpen, hogy a vetülék beszövésénél a hu­rokcsomó négy helyen megrögzíttetik oly erősen, hogy a hurokcsomó a szőnyegből el nem távolítható, mert a csomó a lánc­fonalakat át fogja oly erősen, hogy a | vetülék rászövéssel a csomó teljesen be­| ékelődik a szőnyegbe. A szőnyeg végei i és szélei szilárdan vannak beszőve és be­! szegve már a szövés közben fonálból magá­ból, hogy a széle le nem szakadhat, sem fel nem bomolhat. A szőnyegbe a csomó oly szilárdan és biztosan van beékelve, hogy használatnál sem el nem ferdülhet, sem össze nem ragadhat. Különféle színes anyagból a legszebb perzsa és szmirna sző -nyeg utánzatokat lehet kokuszanyagból elő-

Next

/
Thumbnails
Contents