64127. lajstromszámú szabadalom • Elektromos vezérlőszelep sűrített levegőfékekhez

Megjelent 1914. évi junius bó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64127. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Elektromos vezérlőszelep sűrített levegőfékekhez. DR ING. GALLUSSER HANS MÉRNÖK BERNBEN. A bejelentés napja 1913 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 17-ike. A használatos sűrített levegőfékeknek, pl. a Westing-houseféknek az a hátrá­nyuk, hogy hosszú vonatok fékezése na­gyon nehéz vagy teljesen lehetetlen, mert a fékezésnek a lokomotivtól az utolsó ko csiig való tovaterjedése nem elég gyorsan történik, a kocsik erős lökéseket szenved­nek, következésképen a kapcsolások tör­nek. Ezenkívül a fékezés csak hiányosan szabályozható, mert pl. annak csökken­tése csak oly módon létesíthető, hogy mindenekelőtt a féket tökéletesen oldani kell és csak azután állíthatjuk be kisebb nyomásra. Továbbá a fékdugattyúkra ki fejtett nyomás nem mindig egyenes, ha­nem a féktuskók kopásától függő du­gattyú szerint különböző. Végül a fékezés alatt a segédlégtartályok nem tölthetők meg. A találmány tárgya oly elektromos ve­zérlőszelep, mely az említett hátrányokat kiküszöböli. Az elektromos vezérlőszelep lényegében a tulajdonképeni szelepet be­folyásoló dugattyúból áll, mely egyrészt a fékdugattyút befolyásoló sűrített levegő, másrészt egy elektromágnes hatása alatt áll oly módon, hogy ez a két erő egymás ellen bat és egymást kiegyensúlyozni tö­rekszik. Ha az elektromágnesen meghatá­rozott erősségű áram folyik át, úgy, ez teljesen meghatározott vonzóerőt fejt kf és a fékhengerben lévő légnyomás nagy­sága a mindenkori áramerősségnek felel meg. Ezáltal a vonat összes kocsijait egy­idejűleg, szabályozható erővel és a külön­böző fékdugattyúutaktól függetlenül fé­kezhetjük és a segédlégtartályt a fekezés alatt is megtölthetjük. A mellékelt rajzon a találmány egy példaképen vett kiviteli alakja egy rendes Westinghouse-fékberendezéssel kapcsolat­ban van föltiintétve. Az átmenő (1) fővezetékre a (2) ágve­zeték segélyével a (3) működtetőszelep van kapcsolva, mely egyrészt a (4) segéd­légtartály, másrészt az (5) kettős vissza­csapószelep közbekapcsolása mellett a (6) fékhengerrel van összekötve. A (4) segéd­légtartály és az (5) kettősvisszacsapó­szelep közé az elektromos (7) vezérlősze­lep van kapcsolva. Az elektromos vezérlőszelep fölső (8) tere a (9) vezetéken át az állandóan sűrí­tett levegővel töltött (4) segédlégtartály­lyal közvetlen összeköttetésben áll. A kö­zépső (10) tér a (11) vezeték és az (5) kettős visszacsapószelep útján a (6) fék­hengerrel áll összeköttetésben. Ezen (10)

Next

/
Thumbnails
Contents