64119. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható kaliber

Megjelent 1914. évi junius hó 10-én. JMAGY. KIR. SZABADALMI jSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64119. szám VI)/f. OSZTÁLY. Szabályozható kaliber. BAL0GH PÁL GÉPLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 22-ike. Jelen találmány tárgya oly kaliber, inely ezred milliméternyi pontossággal különböző átmérőjű tárgyak tömeges esz­tergályozásánál, ill. tömeges lyukfúrásnál használható, amennyiben egy egyszerű elforgatás által a kívánt kaliberre beál­lítható. A találmány lényegében abból áll, hogy a radiálisan elrendezett s a kalibert alkotó pofák vezetékeikben csavarmenet segítségével egymás felé vagy egymástól elmozgattatnak, miáltal a beállítás törté­nik. A beállítás leolvasására a pofák ma­guk is el vannak látva jelzéssel, de a pon­tos beállítás a pofákat tartó gyűrűn al­kalmazott százas beosztás, ill. az ennek rektifikálására szolgáló nóniusz által tör­ténik úgy, hogy tehát a beállítás egy ezred milliméternek megfelelően történik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a hengeres tárgyakhoz való kaliber fölülnézetben, a 2. ábrán ugyanaz függőleges metszet­ben, a 3. ábrán ugyanaz oldalnézetben, a 4. ábrán a hengeres fúrásokhoz való ( kaliber függőleges metszetben, az j 5. ábrán pedig annak elölnézete van föltüntetve. Az (1) üreges gyűrűben a (2) hengéres test elforgathatóan van ágyazva és pedig azáltal, hogy a közepén üreges (2) test oldalfalán a (8) fúrásokba egy tetszőle­ges ollószerű kulcsnak 9 ágait betesszük s ennélfogva a hengeres testet elforgat­juk. Ezen (2) testnek radiális (3) csator­nái vannak, melyekben az (5) csavarme­netes alsó és fölső nyúlványokkal biró (6) kaliberpofák vannak elrendezve. Az (5) csavarmeneteknek megfelelően az (1) toknak fölső részén, valamint az (1) tok alsó részén alkalmazott s az elfor­gás ellen (11) csapjaival az (1) tok meg­felelő fúrásaiba kapaszkodó (10) gyűrű belső fölül etén (7) csavarmenetek van­nak alkalmazva úgy, hogy ha a (2) gyűrűt s vele együtt a kaliberpofákat forgatjuk, akkor ez utóbbiak a (7) csavarmenetekbe kapaszkodva a központ felé közelednek, vagy attól távolodnak s ily módon a po­fák által képezett kaliber változik. A már beállított pofák rögzítése úgy történik, hogy az (1) toknak alsó peremére a (16) csavarmenetekkel ellátott (15) gyűrű van fölerősítve, melynek megszorításával el-

Next

/
Thumbnails
Contents