64117. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

Megjelent 1914. évi juniiis hé 10-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 64117. szám. VII/g. OSZTÁLY Berendezés elektromos számlálók beszabályozására. BLÁTHY OTTO TITUS MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 20-ika. Az elektromos mótorszámlálók besza­bályozása a fékezőtárcsára működő acélmágnesek fékezőerejének változtatása által eddig vagy magának a fékezőmág­nesnek beállításával, vagy pedig a fékező­mágnes szárain, vagy ezekkel szemben elrendezett, a fékezőmágnes mezeje szá­mára mellékzárlatot alkotó fegyverzet­nek beállítása által történt. Ezen besza­bályozási módszerek azonban aránylag tetemes időt és munkát vettek igénybe, miután a részeknek többszöri beállítása és a számlálónak mindenkori utólagos megvizsgálása volt szükséges, hogy a számláló kellő beszabályozását lehessen elérni. Ha ellenben a beállítás megköny­nyítése végett a beállítást mikrométer­csavarral végezték, úgy a számláló elő­állítási költségei oly emelkedést szenved­tek, mely nem állt arányban a fékező mező beállításának megegyszerűsítésével. A jelen találmány tárgyát képeziő berendezéssel ellenben a számlálónak helyes beszabályozását egy normálszám­lálóval való egyszeri összehasonlítás után, egyetlen művelettel végezhetjük el anél­kül, hogy a számlálón bárminemű beál­lítószerkezetet kelljen alkalmazni úgy, hogy nem csupán a beszabályozás egy­szerűsíttetik meg lényegesen, hanem még a számláló előállítási költségei is csök­kentetnek. A találmány tárgyát képező eljárás szerint a kelleténél erősebb fékezőmág­nesekkel ellátott számláló késésének (pl. egy normálszámlálóval való összehason­lítás segélyével) megállapítása után a fékezőmágnes sarkainak egy meghatáro­zott helyére a fékezőhatás gyöngítésére, előre meghatározott, a megállapított ké­sés kiegyenlítésére alkalmas méretekkel biró fegyverzet-darabokat helyezünk. A találmány tárgyát képező eljárással megbízhatóan egészen 20%-ig terjedő késést lehet kompenzálni; mivel azonban a fékezőmágneseket beszerelés előtt amúgy is meg kell vizsgálni, úgy célsze­rűen csakis oly mágneseket szerelünk be, amelyek csupán kb. 5%-ig erősebbek a kelleténél. A fegyverzet-darabokat tö­meggyártással nagy mennyiségben állít­juk elő és pedig különböző méretek­kel úgy, hogy ezek a fékezőmágnesek sarkaira helyezve, a méreteiknek megfele­lőleg egy meghatározott gyöngítést idéz­nek elő. A különféle fegyverzetdarabok méretei olyként vannak megválasztva, hogy a korrigálandó késés határain belül

Next

/
Thumbnails
Contents