64097. lajstromszámú szabadalom • Merítőkormány merülő naszádok és hasonlók számára

Megiielent 1«14. évi junius lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64097. szám. XV/a. OSZTÁLY­Merítőkormány merülő naszádok és hasonlók számára. ELECTRIC BOÁT COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 27-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 12-ike. Tudvalevően merülő naszádok merülésé­nek és kiemelkedésének gyorsítására a vízszintes kormányoknak, vagyis hydroplá­noknak tetemesen kell oldalt kinyúlniok; az ilyen erősen kinyúló síkok azonban a föl­szinen való tartózkodáskor hátrányosak, mert más hajókba, a dock falaiba ütközr nek és minthogy a naszád fölszinen úszó helyzetében e hydropiánok a víz fölött van­nak, a hullámcsapásnak nagy mérvben ki vannak téve. A találmány tárgya oly hydroplánelrendezés, mely működő helyzet­ben a lapok széles kinyúlása folytán rend­kívül hatékony, de szolgálaton kívül be­vonható, ill. a hajó oldalához fektethető s ezáltal teljesen működéssn kívüli helyzetbe jut. E célból első sorban oly hydropláno­kat alkalmazunk, melyeknek keresztmet­szete lehetőleg csekély •ellentállást nyújt a vízzel szemben, mimelllett oly fölülettel és kiterjedéssel bírnak, hogy a hajó hala­dási 'irányához képest kellő szögbe ál­lítva, a hajó kívánt függélyes irányú el­mozgását egymagukban létesíthessék a hajó haladásakor. A csatolt rajzokon egy cél­szerű példa van föltüntetve, melynek két hydroplánja a naszád fölépítményén a hajó­tengelyhez képest szimmetrikusan van el­rendezve. Egy pár hydroplán helyett ter­mészetesen több is alkalmazható. A hydro­plánokat úgyszólván a hajó hosszán bárhol rendezhetjük el, de érthető okokból leg­célszerűbb a hajó elején vagy farán való elrendezés. Lehetőleg nagy méretű s a hajófaltól messzire kinyúló hydroplánokat alkalmazunk, mert. ezek aránylag csekély ferdeségű beállítás esetén is hatékonyak. A hydroplánoknak bevonására egyszerű, gyorsan .működő kényszermozgású szerke­zet szolgál. Működő helyzetben a hydropiá­nok lényegileg vízszintes állásúak lehet-1 nek s ámbár bevonásuk céljából nem kel­' lene őket okvetlenül vízszintes tengely I körül elforgatni, célszerűnek bizonyult az olyan szerkezet, mely a hydroplánokat ki­terjesztés és bevonás közben vízszintes tengelyükön, kb. 90°-kal elforgatja úgy, hogy a hydropiánok a fölépítménynek vagy naszádnak oldalához simulhatnak bevont helyzetben; a kiterjesztés és bevonás cél­jából a függélyes tengely körül Való el­fordítást és la hajó falához való fektetés céljából a vízszintes tengely körüli elfor­dítást külön szerkezetekkel is lehetne ugyan eszközölni, célszerű azonban olyan szerkezet alkalmazása, mely akiterjesztési vagy bevonási műveletet önműködően kom­binálja a síkoknak vízszintes tengely kö-

Next

/
Thumbnails
Contents