64083. lajstromszámú szabadalom • Foglalat könnyen kicserélhető villamoskészülékek számára és hozzávaló készülék

Megjelent 1914. évi junius hó 9-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI g|Sg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6408B. szám. Vll/g. OSZTÁLY­Foglalat, könnyen kicserélhető villamos készülékek számára és hozzávaló készülék. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 január hó 14-ike. A találmány tárgya könnyen kicserél­hető villamos készülékek, mint pl. izzó­lámpák, biztosítók stb. számára való fog­lalat, amelyben az áram zárása, illetőleg megszakítása mindenünnen zárt belső tér­ben történvén, véletlen rövidzárlat, amely a kontaktusnak egyidejű érintésekor vagy vezető összeköttetése alkalmával gyakorta föl szokott lépni, majdnem kizártnak mondható. A jelen találmánynak megfelelően javí­tott foglalatot tehát, minthogy az áraml megszakításakor a szikra zárt térben lép föl, tűz és robbanás veszélyének kitett helyeken is veszély nélkül használhatjuk. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány egyik kiviteli alakja van föltüntetve. Ha e foglalatból az izzólámpa vagy a j biztosító, stb. ki van csavarolva, akkor a foglalat (a) talpkontaktusában egyáltalán nincs feszültség, mert a (b) rúgó a kontak­tust az (e) áramvezető lapról leemeli; a foglalatnak (a) talpkontaktusa és (f) csa­varmenetes része közötfi véletlen vezető összeköttetéstől tehát nincs mit tartani. A befoglalandó készüléknek betevésekor mindenekelőtt az utóbbinak talpkontak- | tusa érinti a foglalatnak (a) talpkontak­tusát, amely utóbbi viszont csak kissé ké­sőbb lép érintkezésbe az (e) áramvezető lappal. A készülék kivevésekor pedig előbb a foglalat talpkontaktusa emelke^­dik föl az áramvezető lapról és itt kelet­kezik szikra a megszakításkor; minthogy pedig a (c) tér minden oldalról körül van zárva, ennélfogva a készüléket robbanó porral vagy gázzal töltött helyiségben is minden veszély nélkül kicserélhetjük. A 2. ábrában föltüntetett kiviteli alak­nak az elöbbenivel szemben az a jelenté­keny előnye van, hogy a foglalat második pólusát még nehezebb megközelíteni. — Ugyanis az 1. ábrabeli foglalatnál az {a) talpkontaktus lenyomása esetében még mindig fönnforog a véletlen vezető össze­j köttetés lehetősége; a 2. ábra szerint azon­ban az (a) kontaktus mereven a befog­lalandó készülékre, pl. a lámpára vagy a biztosítóra van erősítve és csak a készü­léknek a foglalatba való becsavarolásakor létesít bent a (c) térben szikrázás közben kontaktust, vagy szakítja meg ezt a készü­lék kivevésekor. Ellenben 'a foglalat nega­tív polusához a szűk (d) nyíláson át — a I pozitiv pólust is érintve — véletlenül egy-

Next

/
Thumbnails
Contents