64082. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű fényszórók és más efféle készülékek vagy járművek, pl. hajók távolból való kormányzására

Megjelent 1914, évi junius ho H-én. MAGY. KIK. SZABADALMI jBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64082. száni XVla. OSZTÁLY. Vezérmű fényszóróknak és másefféle készülékeknek vagy járműveknek, pl. hajók­nak távolból való kormányzására. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 28-ika. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 28-ika. A találmány tárgya oly berendezés fény­szóróknak és más efféle készülékeknek a távolból való elektromos kormányzására, amelyet egy távcső változtatható állásaival működtetünk. A kormányozandó készülék­nek a távcső helyzetváltozását követő moz­gatását a távolból való kormányzás ismert elve t. i. a szinkrónforgatás elve alapján eszközöljük. Nevezetesen a következőkép járunk el: amidőn a távcsövet állásából jobbra vagy balra elforgatjuk, ezzel egy­úttal a fényszórót mozgató motort a jobb-, vagy balmenetre kapcsoljuk be. E motorral szinkrón jár egy második motor, amely egy kapcsoló tárcsát vagy szegmenst forgat el a távcsőnek megfelelően mindaddig, amíg csak ez a kapcsolórész a távcsőhöz képest korábbi relativ helyzetébe nem jut; ebben a pillanatban a fényszóró motora és a vele szinkrón járó segédmotor is lekapcsoltatik. A távcső mozgásának a fényszóróra való ily átvitelében, a távcső legkisebb kitéré­sének, a fényszóró ugyanolyan értelemben való mozgatását kell kiváltania és pedig a távcső kis kitérésekor lehetőleg kisebb sebes­séggel, mint nagy kitérések alkalmával. Az ily berendezéstől továbbá megkívánjuk, hogy a fényszórót mozgató motor azonnal meg­álljon, mihelyt a fényszóró a távcső kitéré sének megfelelő mozgást elvégezte, mert különben a kapcsolóberendezés túlnagy for­gást végezne és ingás következnék be, szó­val a berendezés a kellő ütemből kizökkenne. A találmány szerint a követelményeknek egy kiválóan érzékeny kapcsoló berendezés? sel teszünk eleget, amely a távcsőnek pl. csak Vio foknyi mozgásánál is már műkö­désbe jő ós a fényszóró motorát, egy relais közvetítésével, a horgonyának rövidzárlati helyzetéből a jobb- vagy a balmenetre kap­csolja. Mihelyt pedig a fényszóró a távcső­nek pontosan megfelelő irányba került, a távcsővel összefüggő kapcsoló alkatrészek­nek egymáshoz való relativ forgása is véget ér és a motor újra rövidre záratik s azonnal megáll. Eme kapcsolások elvégzésére szol­gáló készüléknek szóval nagyon érzékeny­nek kell lennie s még azon tulajdonsággal is kell bírnia, hogy maga a tulajdonképeni kapcsolószerv a kapcsolás létrejötte után is akadálytalanul tovább mozoghasson, de a kapcsolókészülék a kapcsoló állapotban ma­radjon mindaddig, amíg csak a két szinkrón mozgatandó készülék, pl. a távcső és a fény­szóró megelőző kölcsönös helyzetét el nem foglalta.

Next

/
Thumbnails
Contents