64065. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés drótnak az alakítás után való kezelésére

Megjelent 1914. évi junius h6 6-án. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64065. szám. XU/e. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés drótnak az alakítás után való kezelésére. WILSHAUS KÁROLY FŐMÉRNÖK DÜSSELDORF-GERRESHEIMBAN. ví A bejelentes napja 1913 augusztus hó 19-ike. A jelen találmány tárgya eljárás drót­nak a húzás és hengerlés után való keze­lésére, valamint az ezen eljárás foganato­sítására szolgáló berendezés. Utóbbi a rajzon egy példaképem kiviteli alakjában van föltüntetve, ahol is az 1. ábra a berendezés hosszoldali né­zete, a 2. ábra annak alaprajza, a 3. ábra az alkalmazott gyűjtődob ke* resztmetszete, míg a 4. ábra a drótnak a víztartályba való vezetését mutatja. A találmány értelmében a drótot készre­húzás vagy kihengerlés után és fölösévé­lés előtt egy krétával vagy hasonló anyag­gal telt tartályon vagy kefén, úgynevezett krétafürdőn vezetjük át, miáltal annak egész fölülete vékony krétaréteggel vona-< ük be. Ezután a drótot az (a) gyűjtődő­bokra csévéljük föl, és azokon kiizzítjuk, mely célból a dobokat alkalmas tégelyben egymásra állítva izzítókemencébe helyez­zük. Az (a) gyűjtődobok, mint azt a 3. ábra mutatja, belsejükben üregesek, és kissé kúposra vannak alakítva, miáltal ú dob fekvő helyzeténél a drót a keskenyebb rész (al) peremén át lecsévélhető, emel­lett az izzításra szolgáló tüzelőanyag (fa­szén stb.) a dob belsejében elhelyezhető. Az izzítás és lehűtés befejeztével a drót­tal becsévélt dobok célszerűen nagyobb számban a rajzon föltüntetett készülék­ben, még pedig annak (b) medencéjében helyeztetnek el. E medence valamely al­kalmas savval vagy páccal van megtöltve, mely a drót fölületét a megmunkálás alatt keletkezett tisztátalanságoktól, valamint az izzításnál keletkező forgácsoktól stb. megszabadítja. Ezen műveletet a kréta­réteg jelenléte csak támogatja, amennyi­ben ugyanúgy, mint az izzításnál, a meleg gázok behatolását elősegíti, épúgy a sav­nak a drót fölületelemeihez való hozzáfé­rését biztosítja azáltal, hogy az egyes drót­meneteket a közöttük lévő krétaréteg egy­mástól bizonyos távolságban tartja, miál­tal azok nem érintkeznek közvetlenül egy­mással, továbbá azáltal, hogy a kréta — hygroskopikus tulajdonságainál fogva — a savat mohón fölszívja és hatályosan a drótfölületekhez juttatja. A (b) medencében a gyűjtődobok kesn kenyebb részeikkel fölfelé helyeztetnek el; a róluk lecsévélt (a2) drót fölfelé vezet­tetik. A medence fölött egy alacsony (c)

Next

/
Thumbnails
Contents