64056. lajstromszámú szabadalom • Készülék a szállóhamu kifúvására

- megjelent 1914. évi junius hó 5-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64056. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Készülék a szállóhamú kifúvatására. J. A. TOPF & SÖHNE CÉG ERFURTBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 22-ike. A szállóhamú kifúvatására való ismere­tes készülékek, melyek a kazán lángcsö­veibe vagy huzataiba helyezett öntöttvas­csövekből állanak, azzal a hátránnyal bír­nak, hogy ía csövek, főkép ezeknek a tü­zelés közelében fekvő részei a nagy hőség által csakhamar szétromboltatnak. Ezt a hátrányt azzal sem lehet elkerülni, hogy a csöveket ismert módon samottkövekkel fö­dik le. A találmány értelmében ezt a hát­rányt azáltal kerüljük el, hogy a csöveket gőzhűtéssel látjuk el. A mellékeit rajzon a találmány tárgya példakép vett kiviteli alakjában az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán hosszmetszetben és a 3. ábrán lángcsöves kazánon való alkal­mazásában van föltüntetve. A tulajdonképeni (a) kifúvatócső a (b) köpennyel van körülvéve, mely két (c) és (d) kamrát alkot; ezek a kamrák a cső hosszában az (f) kifuvató fúvókákat föl­vevő (e) közbenső részek által vannak egy­mástól elválasztva és csak a kifúvatócső mellső végén állanak a (g) összekötő ve­zeték útján egymással összeköttetésben. A (c, d) kamrákba gőzt vezetünk be úgy, hogy a kifúvatiócsövet állandóan gőzköpeny veszi körül, mely nemcsak a tulajdonképeni (a) | kifúvatócsövet, hanem egyúttal annak (b) . köpenyét is hűti. A gőz bevezetése1 , mint | azt a 2. ábra mutatja, például úgy tör­j ténhetik, hogy ia (h) vezetéken kazángőzt i bocsátunk a fölső (c) kamrába. A gőz a j (c) kamrán való átvonulása után a (g) ve­j zetéken keresztül az alsó (d) kamrába lép I be és innen a hátsó végen a tulajdonké­; peni (a) kifúvatócsőbe jut. A gőznek a (b) köpenyben való ezen keringése által a hűtő­hatás fokoztatik. Azonkívül ezáltal a ka­zángőz száraz 'gőzzé alakul, ami a kifúva­tásra nézve igen előnyös. A berendezést egyúttal a kazángőztúl­hevítő kiegészítő részévé íis lehet kiké­pezni, amennyiben oly elrendezést alkal­mazunk, melynek isegélyével a köpenybe be­vezetett kazángőz azon idő alatt, amikor a kifúvatókészülék nem áll működésben, a túlhevítőbe vezethető át. Ezen célra csak megf elelő átkapcsoló szerkezeteket kell al­kalmazni, melyek segélyével a burkoló kö­penyben lévő gőz tetszés szerint a kifú­vató csőbe vagy la túlhevítőbe vezethető. A 2. ábrán például sémásan egy kettős fészkű (i, k) szelep van föltüntetve, mely­nek egyik (i) iszeleptányérja az (a) kifú­vatócső hátsó torkolatának elzárására szol­gál, míg a (k) szeleptányér a túlhevítőhöz

Next

/
Thumbnails
Contents