64052. lajstromszámú szabadalom • Cukrászkemence

Megjelent 1914. évi junins hó 5-én. MAGY. jgjj-v aÍR. SZABADALMI jlfg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64052. szám. II/b. OSZTÁLY. Cukrászkemence. HLOUSEK BEDRICH GÉPGYÁROS HOHENBRUCKBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 4-ike. A találmány tárgya ostya, mézeskalács és más efféle cukrászárú sütésére való ke­mence, amely igen nagy teljesítőképesség­gel bír. Az új kemencénél a sütőformák, ill. a sütendő árú számára való bádoglapok oly tartólemezekre helyeztetnek, amelyek vízszintes rudakon vannak fölfüggesztve. E rudak egymástól egyenlő távolságban van­nak egy kerékállványzat vízszintes tenge­lyétől egy- és ugyanazon távolságban el­rendezve és a sütőteret kitöltik, amelyet bádogsütőcsövek vesznek olykép körül, hogy a forgó sütőlemezek egy egyenletesen föl­hevített hengeres téren baladnak át. E le­mezek legalsóbb helyzetükben egy kemence­ajtó előtt vannak, amelyen át azokat sorban megrakjuk és a készárut eltávo­lítjuk. A mellékelt rajzokon példaképeni kiviteli alakok láthatók. Az 1. ábra a kemencének a 2. ábra II—II vonala szerinti függélyes keresztmetszete, a j 2. ábra az 1. ábra I—I vonala, illetve a VII vonal szerinti függélyes kereszt­metszet, a 3. ábra az alsó centrális csatorna oldal­nézete, részben vízszintes hosszmetszete, a 4. ábra az alsó centrális csatorna ke­| resztmetszete a 3. ábra III vonala men­tén, az , 5. ábra az 1. ábra IV—IV vonala szerinti vízszintes metszet, a 6. ábra az 1. ábra V—V vonala szerinti metszet, a 7. ábra a kemence elülnézete, a 8. ábra egy másik kiviteli alaknak a 9. ábra VII—VII vonala szerinti metszete, a 9. ábra pedig a 8. ábra VI—VI vonala szerinti függélyes keresztmetszet. (1, 2) az 1—2. ábrán, ill. (1) a 8. és 9. ábrán vízszintes tengelyeket jelöl, amelyek végeikkel megfelelő tartókban forgathatóan vannak ágyizva és a kemencefalak által bezárt tér közepén nyúlnak keresztül. Az 1—2. ábrabeli kiviteli alaknál a sütőtér közepén egy függélyes (9) kereszttartó van elrendezve, amely körül az egész tér két szimmetrikus csoportban van elren­dezve. Ezen (9) tartó közelében mind­! két (1) és (2) tengelyen egy (3) tárcsa van megerősítve, amely kerületi részén több egyenletesen eloa^ott és a sütőtérbe nyúló (4) csappal van ellátva. Mindegyik (4) csa­pon egy (5) kocsi van könnyen forgatha­tóan fölfüggesztve, amelybe ostya vagy ha­sonló számára való (6) sütőformák (1—2. ábrák) vagy pedig mézeskalács vagy hasonló

Next

/
Thumbnails
Contents