64033. lajstromszámú szabadalom • Önműködő távbeszélőberendezésekhez való választó

megjelent 1914. évi junius hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI tEBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64038. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Önműködő távbeszélő berendezésekhez való választó. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 március hó 28-ika. Elsőbbsége 1912 január hó 13-ika. A jelen találmány önműködő távbeszélő be­rendezésekhez való választókra vonatkozik, melyeknél a beállítható választóelemek re­laiskből állanak. Ezen, relaiskkel bíró vá­lasztók az ismert választók módjára hasz­nálhatók, pl. hogy bizonyos áramkörökre állíttassanak be, vagy hogy bizonyos poten­ciállal ellátott áramkört keressenek ki. Az ilyen választók azon előnnyel bírnak, hogy jóval gyorsabban működnek és kevésbbé kopnak. Az ismert, relaiskkel bíró választókkal szemben a jelen találmány tárgya azon to­vábbi előnnyel bír, hogy minden egyes vá­lasztóállás számára csak egyetlen egy kap­csoló relais van alkalmazva és ennek meg­felelően a berendezés lényegesen olcsóbb és egyszerűbb. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben berendezett, relaiskkel bíró választó van pl. tíz választóállással föltüntetve. A tíz választóállásnak tíz áramkör felel meg, melyek (1, 2, 3 10) nyomó gom­bos kontaktusokon vannak átmetszve. Ezen áramkörök választásszerű zárására tíz (I, II, III X) kapcsoló relais szolgál. E kapcsoló relaisk működtetése a folytonosan körülforgó két (Ul) és (U2) árammegszakító tárcsából álló, áramlökéseket adó készülék segélyével történik. Az (Ul, U2) tárcsák sraffozott része áramvezető részeknek te­kintendő és a tengellyel vezető összekötte­tésben áll, mely utóbbi viszont az (i) kon­taktuson át a földdel van összekötve. Az (Ul, U2) tárcsák tehát az (a, b) vezetékeket váltakozva a földdel kötik össze. Legyen a föladat az, hogy a választó az ötödik választóállásig mozogjon el és ott magától megálljon. E célra mindenekelőtt a (G) és (S) kapcsolókat zárjuk. Amint most az (U2) tárcsa rugója a (b) vezetéket a földdel köti össze, áramkör jön létre, mely a következő: föld, (i) kontaktus, az áram­lökéseket adó készülék tengelye, (U2) tárcsa, (b) vezeték, (43) kontaktus, (I) kapcsoló relais, (G) kontaktus, telep, föld. Az (I) re­lais tehát gerjed és zárja a (44, 47 és 48) kontaktusokat. A (b) vezetéknek a földtől az (U2) tárcsa által eszközölt elválasztása után az (I) relais egy tartóáramkörön át, melynek útja: telep, (G) kontaktus, (I) re­lais, (44) kontaktus, (45) kontaktus, (c) ve­zeték, (S) kontaktus, föld, tovább is ger­jesztve marad. Az(I) relais a (48) kontaktus zárásával a (II) relais gerjesztő áramkörét előkészíti. A (47) kontaktus záródásának nincs hatása, mert az (1) kontaktus nyitva van. Ha most az (Ul) tárcsa az (a) veze-

Next

/
Thumbnails
Contents