64006. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű zarándokjárású forgó mozgás létesítésére, különösen forgó rostélyú generátorok számára

Megjelent 1914. évi juiiius hó 4-é». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64006. szám. II/C. OSZTÁLY. Hajtómű zarándok járású forgó mozgás létesítésére különösen forgó rostélyú generátorok számára. POETTER GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 25-ike. A jelen találmány tárgya hajtómű zarán­dokjárású forgó mozgás létesítésére, mely pl. forgórostélyú generátoroknál alkalmazva a hamutálnak és generátorköpenynek vagy pedig mindkettőnek csekély löketű előre- és hátramenő részforgásaiból összetevődő for­gatását eredményezi. A találmány szerint a forgást létesítő kereket kilincsek, súrlódási pofák vagy ha­sonló elemek fölváltva előre- és hátra forgat­ják, amikor is az említett kilincsekre vagy ezeket helyettesítő elemekre egy vezérlő szerkezet hat, mely megfelelő ütközőknek beállítása által a zarándokjárás szögforgá­sainak nagyságát szabályozza. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak oldalnézete és egy részletének homlokné­zete. A 2. ábra a szerkezetnek homloknézete. A 3. és 4. ábrák hasonló föltüutetésben a másik foganatosítási alakot láttatják. Ezen két' foganatosítási alak abban tér el egymástól, hogy az 1. és 2. ábrában föl­tüntetett elrendezésnél a hamutálnak ill. generátorköpenymek az'egyik átkapcsolástól a másikig megtett útja kisebb, mint a hajtó­csavarnak osztása, míg a másik foganato­sítási alaknál, a hamutálnak ill. generátor­köpenynek imént említett útja a csavar osztásának többszörösét teszi ki. Az 1. és 2. ábrák szerint a csavar ten­gelyére az (a) kerék van ráékelve, mely a (b) kettős kilincsekkel együttműködő foga­zással bír. A (b) kilincsek, melyek a (c) szögemeltyűn forgathatóan vannak ágyazva, ezen szögemeltyű és erre ható excenterrúd segélyével lengő mozgásban tartatnak, ami­kor is aszerint, amint ezen kettős kilincsek­nek egyike vagy másika kapcsolódik az (a) kerékkel, ez utóbbi az egyik vagy másik irányban forgattatik. A (b) kilincsek a (d) csap útján kényszermozgású összeköttetés­ben állnak a kilendíthető (e) átváltó súly­lyal úgy, hogy ezen súlynak az egyik vagy másik oldat felé való átváltása szerint a kilincsek az (a) keréknek a függélyes középvonaltól jobbra vagy balra eső részére hatnak. Az átváltás az (f) kilincs által for­gatott (g) vezérlő korong segélyével törté­nik, mely két (h) és (i) pecekkel bír, melyek az (e) súlynak'lefelé nyúló (1) és (m) tolda­taira ütköző módjára hatnak és pedig a (h) pecek az (m) toldatra közvetlenül, az (i) pe-

Next

/
Thumbnails
Contents