63998. lajstromszámú szabadalom • Cipőszögelő gép

Megjeleni 1914. évi május lió 30ü-áu. MAGY. SZABADALMI RIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68998. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipőszögelő gép. RUD. LEY MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ARNSTADTBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 19-ike. Az eddig ismert cipőszögelőgépeknek vagy az a hátrányuk, hogy a tulajdonképeni mun­kához rúgó használata, tehát a főleg rugal­mas hajtás folytán rendkívül nagy zajt okoz­nak vagy pedig, nevezetesen kényszermoz­gású hajtás esetén, az igen bonyolult épí­tési mód és ennek folytán a nagy előállí­tási költségek hátrányával bírnak. A jelen találmány már most úgy a ru­galmas hajtással bíró eipőszögelőgépek hiá­nyait, mint az eddig ismertté lett kényszer­mozgású hajtásra való kivitelek hátrányait megszünteti, amennyiben a gép teljesen zajtalan munkája mellett a mozgató szer­kezet ós a hajtás lényeges egyszerűsbítését eredményezi. A találmány maga már most abban áll, hogy a teljesen kényszermozgású­lag működő cipőszögelőgépnél a kalapács és az ár (lyukasztó) hajtására csak egyet­lenegy görbe tárcsa vagy hasonló van el­rendezve, melynek görbe hornya úgy van kiképezve, hogy a görbe tárcsa egy-egy körülfprdulása alatt egy, a kalapács és az ár közös hajtó, illetőleg kalapácsrúdjával összekötött tolókát vagy hasonlót kétszer közvetlenül megemel és kétszer kényszer­mozgásúlag lefelé is mozgat, mimellett az ekképen, a görbe tárcsa egy-egy körülfor­dulása alatt kétszeri kettős löketre kény­szerített tolóka vagy hasonló, közvetlenül az egyetlenegy meglévő hajtórúddal lehet összekötve, mely viszont önmagában véve ismert módon, egy tolókának szintén kény­szermozgásúlag történő előállítása útján váltakozva, a kalapácstuskóval és az ártus­kóval kapcsolódik. A találmány azonkívül a a továbbító emelő mozgatószerkezetének lényeges egyszerűsbítéséről is gondoskodik és pedig azáltal, hogy két excenter vagy görbe tárcsa közül, melyek vagy közösen a kalapácsrúdhajtás előbb említett görbe tár­csájának hajtó tengelyén vagy pedig külön­böző tengelyeken lehetnek elrendezve az egyik csak egy excenterrúd segélyével, a má­sik ellenben egy emelőcsukló és egy toló­rúd közvetítésével, a keresztemelővel van összekötve, mimellett az emelőcsukló egy, célszerűen egy helytálló tengely körül for­gatható előállítható kapaszkodócsappal bíró szögemeltyűből és egy olyan emelőből áll> mely egyrészt egy hasítékában a továbbító­emelőn elrendezett csapot, illetőleg egy ezen utóbbin ülő kulisszatolókát tartalmaz, más­részt pedig a már említett tolórúd közve­títésével a továbbítóemelővel áll kapcsolat­ban. A tolórúdnak a keresztcsuklóemelőbe

Next

/
Thumbnails
Contents