63990. lajstromszámú szabadalom • Önműködő halfogóberendezés

Megjeleni 1914. évi május lió 30ü-áu. MAGY. gJW KIR. SZABADALMI WEB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68990. szám. xv/d. OSZTÁLY. Önműködő halfogó berendezés. JÁKOB JÓZSEF KÁDÁRSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 7-ike. Jelen találmány önműködő halfogóberen­dezés, mely egy, állandó forgást végző ten­gelyről mozgatott hálóból és egy, ezen háló által, ennek mozgása közben, nyitott és sa­ját súlyának hatása alatt záródó ajtóval biró, a megfogott halakat befogadó haltar­tályból áll. Ez a berendezés az ismert be­rendezésekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy a leereszthető és fölhúzható hálónak mozgatására szolgáló kötéldobot az állandóan forgó tengellyel egy, ezen tengelyről'kény­szermozgásszerűen mozgatott szerkezetek út­ján bekapcsolt és a haltartálynak ajtaja ál­tal, ennek nyitásánál működtetett szerkeze­tek útján kikapcsolt kapcsolószerkezet köti össze. Ezen berendezés egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a háló leeresztésére és fölhúzá­sára szolgáló szerkezetnek és a haltartály­nak fölülnézete. A 2. ábra a halfogóberendezés oldal­nézete. A 3. ábra elölnézete. A berendezés az (1) tutajra (2. ábra) van szereivej melyen a háló leeresztésére és fölhúzására szolgáló szerkezetnek (2) szek­rénye mellett a (3) haltartály van akként fölszerelve, "hogy a tartály (4) ajtónyílásá-i nak alsó éle, valamivel a vízszin alatt le­gyen. Ezen ajtónyílásnak elzárására az (5) ajtó szolgál, melyen a (6) nyílás van akként kiképezve, hogy az ajtó az alsó és a fölső végállásában a (4) ajtónyílást elzárja, kö­zépállásában azonban az ajtónyílást nyitva hagyja. A tutajra szerelt (7) állványon van a (8) csigákon vezetett (9) fölvonókötelek segé­lyével a (10) háló akként fölfüggesztve, hogy a hálónak a tutaj felé eső oldala, a hálónak fölfelé mozgása közben, ezen moz­gásnak vége felé az (5) ajtón kiképezett és egyúttal a hálónak mellső részével össze­kötött fölvonóköteleknek vezetésére is szol­gáló (11) ütközőkbe ütközik (3. ábra) és az ajtót is magával viszi. A háló lapos, keretes háló gyanánt van kiképezve, mely a tutaj felé eső oldalon d (3) haltartálynak széles­ségével egyenlő szélességgel bír. Az (1) tutajon van a berendezésnek haj­tására szolgáló (12) vízikerék is ágyazva, melynek (13) tengelyén (1. ábra), ennek a (2) szekrénybe nyúló végén, a (14) fogaskerék van fölékelve. A (14) fogaskerék a (2) szekrényben ágyazott (15) tengelyre fölékelt (16) fogas­kerékkel kapcsolódik, mely tengely, az erre fölékelt (17) lánckerék, a (18) lánc és a (19)

Next

/
Thumbnails
Contents