63976. lajstromszámú szabadalom • Újítás laposcsévéjű villamos áramszámlálókon

megjelent 1914. évi május lió 3-án. MAGY. JGJW KIR. SZABADALMI |Bn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68976. szám. VII/c. pSZTÁLY. Újítás laposcsévéjű villamos áramszámlálókon. S. ELSTER GYÁRI CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 22-ike. Az indukció elven alapuló váltóáram­számlálók úgy villamos, mint szerkezeti szempontból a tökélynek már igen magas fokán állanak, ami különösen a szerkezet egyszerűségében és az üzembiztonságban nyilvánul. Az egyenáramszámlálókról, kü­lönösen pedig a Watt-óraszámlálókról, mint ismeretes, ez nem állítható. Elte­kintve az áramfordítók és kefék alkalma­zásával járó és így elkerülhetetlen hátrá­nyoktól a dobalakú rotorral biró egyen­áramú Watt-óraszámláló még más lénye­ges hibákkal is bír. Elsősorban is mint egyszerű dinamómétert a külső mágneses­mezők, mágnesek, erősáramú vezetékek, sőt még a földmágnesség is befolyásolja* A i dobrotornak alakja és az ettől bizonyos távolságban alkalmazott a dobot körül­vevő, a mágneses teret létesítő csévék to­vábbá azt okozzák, hogy a számláló igen terjedelmes, ennek következtében drága és nehezen áttekinthető. Javítás céljából a rotor csak úgy vehető ki, ha előzőleg legalább is az egyik mágnescsévét eltávo­lítjuk. Ez egyrészt igen körülményes, másrészt azonban a számlálónak újbóli mértékhitelesítését teszi szükségessé. Vé­gül a rotornak különféle egymásra teker­cselt és egymásba tolt csévékből való elő­állítása is kényelmetlen, drága és a javí­tást megnehezítő. Valamelyik csévének megsérülésénél legtöbbször már az egész rotor használhatlanná válik. Már régebb idő óta azonban oly szám­lálórendszer is ismeretes, t. i. az, amelyik laposcsévéjű, vagy tárcsarotorral van el­látva, mely számláló a dobrotornak leg­több hátrányait nélkülözi. A laposcsévéjű' számlálók asztatikusak, megfelelő szerke­zetnél kis helyet foglalnak el, a rotor köny­nyen hozzáférhető, könnyen előállítható és javítható. Sajnos azonban ennek a számlálórendszernek az eddigi kiviteli alakjainál oly nagy hátrányai vannak, hogy eddig az ily számlálók még a közön­l séges dobrotoros számlálókkal sem te­kinthetők egyenértékűeknek. Forgató nyo­matékuk ugyanis túlkicsi úgy, hogy, ha velük használható mérési pontosságot akarunk elérni, a számlálókészüléket na­gyon nehézre kell készítenünk és azonkí­vül a mellékzárlatban igen sok áramot is fog fogyasztani. Ezek a hátrányok a következő okokra vezethetők vissza: 1. Valamennyi eddigi laposcsévéjű szám­lálónál a rotornak és mágnescsévéknekj helytelen szerkezete következtében a ro­torban erős ellenhatások lépnek föl. 2. A tárcsarotor elektrodinamikai szem-

Next

/
Thumbnails
Contents