63970. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új cserzőanyagok előállítására

Megjelent 1914. évi május hó 30Q-án. MAGY. KIK. SZABADALMI lg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63970. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás új cserzőanyagok előállítására. BADISCHE ANILIN- & SODAFABRIK CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1912 november hó 30-ika. Schiff (Annalen 178, 173) fölös foszfor­oxikloridnak fenolszulfosavra való behatása vagy ennek magában közönséges nyomás alatt kb. 200°-ra való hevítése útján olyan termékeket kapott, amelyek az ő saját állí­tásai szerint «az állati nyers bőrt a bőr egy nemévé alakítják át, amely azonban, ha hosszabb ideig marad az oldatban, szá­rítás után törékennyé válik® úgy, hogy ezek cserzőanyagok gyanánt nem használhatók. Mi azt találtuk, hogy értékes kondenzá­ciós termékeket kapunk, amelyek az állati nyersbőr cserzésére kiválóan alkalmasak, ha fenolszulfosavakat a kondenzálást elősegítő szerek, mint pl. foszfortriklorid, foszforoxi­klorid, tioniklorid, stb. hozzáadásával vagy hozzáadása nélkül, enyhe föltételek között hevítünk, azaz. ha a hőmérsékletet, az időtar­tamot és az esetleg használt kondenzálószer mennyiségét úgy választjuk meg, hogy szi­lárd termék nem, vagy csak alárendelt mennyiségekben képződnek. A kondenzáló­szerek használata nélkül kapott termékeket azokkal utólag is kezelhetjük. A jelen eljárás szerint előállított termé­kek sűrű, nem kristályosodó szörpök, ame­lyek némely esetben hidegen csaknem szi­lárdak. Alkálisóik amorfak és éppen úgy, mint a szabad savak, vízben könnyen old­hatók. Mindezek az anyagok úgy maguk­ban, mint más cserzőanyagokkal együttesen kiválóan alkalmasak bundák vagy nyers­bőrök cserzésére és kiváló lágysággal és i simulékonysággal bíró erős fehér, telt bőrt adunk. 1. Példa. Fenol-p-szulfósavat kb. 20 mm.-nyi vagy közönséges nyomás alatt, nem túlságosan gyönge száraz levegőáram keresztülvezetése mellett 24 órán át, illetve mindaddig heví­tünk 130 C°-ra, míg egy vízben oldott próba enyvoldattal nem mutat már csapadék sza­porodást. A reakcióterméket vagy közvet­lenül használjuk föl vagy tisztítás végett vízben oldjuk, nátronlúggal neutralizáljuk esetleg képződött oldhatatlan termékektől leszűrjük és szárazra párologtatjuk. A ka­pott só fehér, vízben- tisztán és könnyen oldható por; a vizes oldat megsavanyítás után a szokásos cserzőanyag reakciókat adja. 2. t*élda. A fenolnak koncentrált kénsavval való me­legítése útján kapott, főképen fenol-p-szulfo­savból álló szulfálási elegyet 72 órán át kb. 20 mm. nyomás alatt 140 C°-ra hevít­jük. A reakcióterméket az előbbi példa sze­rint dolgozzuk föl.

Next

/
Thumbnails
Contents