63958. lajstromszámú szabadalom • Forgóáramú seriesmótor s rótor és a statortekercselés közt soros transzformátorral

Megjelent 1914. évi május hó 30-án. —. « MAGY. gjW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68958. szám. VII/g. OSZTÁLY­Forgóáramú seriesmótor a rótor és a statórtekercselés közt soros transformatorral. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 21-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 22-ike. Oly célból, hogy forgóáramú seriesmótor­nál a statortekercsben nagy feszültséget alkalmazhassunk, amely lehetővé teszi, hogy az áram e hálózatból közvetlenül bevezet­tessék s ennek dacára se lépjen föl a kol­lektorban szikrázás, a két tekercs közé tudvalevőleg egy transformátort kell be­iktatni: E transzformátor kapcsolása a találmány szerint — az eddigi gyakorlattal szemben — a primór-áramkörben és a szekundér­áramkörben más- és másféleképen fogana­tosítandó, nevezetesen a primér-áramkörben csillagkapcsolást, a szekundérben pedig há­romszögkapcsolást alkalmazunk, amint a csatolt rajzon föl van tüntetve. E kapcsolási móddal több előnyt érünk el, amelyek a mótor járásának javítását és az előállítási költségek csökkentését célozzák. Ha a kollektorkeféket és a statorvezeté­keket közvetlenül sorba kapcsolnék vagy a stator és a rotor közé oly transzformátort iktatnánk be, amelyben a szekundér és a primér feszültségfázis iránya egyező, ekkor az üzemben többnyire bekövetkező 30°-nyi kefeeltolásnál — értve a rövidzárási hely­zetből — a motornak legnagyobb mágneses mezőit kapjuk, teljesítő képessége gyönge lesz ég csak kevéssé terhelhető meg. Ha most a találmány értelmében a transz­formátornak csillag- és háromszög kapcso­lásával a szekundérfeszültséget 30°-kal el­toljuk, úgy a mótor keféit a normális üzem­ben oly helyzetbe kell beállítanunk, hogy a stator és a rótor mezői — ellenkezőleg kapcsolva — egymást lehetőleg lerontsák, amiáltal a mótor járása lényegesen javul. Az ismertetett berendezés még ama előny­nyel is jár, hogy a vezeték keresztmetszete kisebb lehet az erős rótoráram számára a transzformátor szárának szekundér teker­csében szükségelt vezetékénél. SZABADALMI IGÉNY. Forgóáramú seriesmótor a rótor és a stator­tekercsek közt soros transzformátorral, jellemezve a stator felőli transzformátor­tekercsnek csillagkapcsolása, a rótor fe­lőlinek pedig háromszög kapcsolása által (1 rajzlap mellókleitel.) PALLAS RÉS2VÉNYTÁFL8A8Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents