63936. lajstromszámú szabadalom • Készülék a háromszög egyik oldalának, valamint egy azon oldalon fekvő szögnek a háromszög szembenfekvő oldaláról való meghatározására

d Megjelent 1914. évi május hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI hB? HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63986. szám. VII/a. OSZTÁLY. Készülék a háromszög egyik oldalának, valamint egy ezen oldalon fekvő szögnek a háromszög szembenfekvő oldaláról való meghatározására. LOVAG JORDAN-ROZWADOWSKI THADDÁUS CS. ÉS KIR. VEZÉRŐRNAGY A KRAKKÓI CS. ÉS KIR. ELSŐ TÜZÉRDANDÁR PARANCSNOKA KRAKKÓBAN. A bejelentés napja 1913 májas hó 9-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 25-ike. Jelen találmány tárgya készülék, mely háromszögek egyik oldalának, valamint az ezen oldalon fekvő szögek egyikének a háromszög szembenfekvő oldaláról való meg­határozására szolgál és mely készülék ka­tonai célokra irányzó- és rendelkezőkészü­lék gyanánt használható, különösen nagyobb tüzérségi testeknek födött állásból való lö­vésénél. E célból egy távolságvonalzó segé­lyével elforgatható és az alsó irányzóvonalzó hosszában eltolható osztókörtárcsával kap­csolatban egy iránytű van elrendezve, mely lehetővé teszi, hogy egyidejűleg a távolság­vonalzónak az észak-déliránnyal képezett szöge is jeleztessék, mimellett az iránytű oly berendezéssel van ellátva, mely minden szöghelyzet mellett egy albeosztás gyors beállítását engedi meg, oly célból, hogy a főbeosztás egy részének tört részei leolvas­hatók legyenek. A csatolt rajz a találmány tárgyát példa­képen mutatja, Az 1. ábra a készülék fölülnézete, a 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti hosszmetszet és a 3. ábra az iránytűnek az 1. ábra B—B vonala szerinti metszete. A (7) tárcsán a jól kompenzált (20) iránytű van központosán elhelyezve, mely a tárcsá­val össze van kötve. Az iránytű tokjának fenekén alkalmazott (21) körbeosztás a (7) tárcsa skálabeosztásával megegyezik, azon­ban könnyen érthető okokból ellentétes irányban van számozva. Az iránytűvel kap­csolatban a (22) továbbítócsavarral elfor­gatható (23) osztókoszorú van elrendezve, melynek (24) beosztása a (21) iránytű be­osztással megegyezik és mely beosztás a (25) skáladobbal ellátott továbbítócsavar egyszeri körülforgatásánál az iránytűbeosz­táshoz képest egy osztásvonallal eltolatik úgy, hogy a (23) koszorú egy osztásvoua­lának beállításánál az iránytűcsúccsal, vagy eg.v az iránytű által tartott és célszerűen a (26) ellensúly segélyével kiegyensúlyozott (27) mutató csúcsával az egész skálarésze­ken kivül egy skálarésznek a (25) dobon lévő osztásvonalak számának megfelelő tört ! része is leolvasható és a mutatócsúcshoz J legközelebb fekvő osztókoszorú-skálabeosz-

Next

/
Thumbnails
Contents