63919. lajstromszámú szabadalom • Utánőrlési eljárás és őrlőberendezés

Megjelent 1914. évi május hó 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63919. szám. X/i. OSZTÁLY­Utánőrlési eljárás és őrlőberendezés. GRAUPE GYÖRGY KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 16-ika. A jelen találmány tárgya eljárás ga­bona utánőrlésére, főleg fehér csomago­lásképes lisztnek barnalisztből és finom darákból való előállítására, továbbá oly őrlemények tökéletes föltárására, melyek sem hengerszéken, sem kőjáraton többé semmiféle hozadékot nem adnak. 1 Kitűnt ugyanis, hogy a hengerszékek és kojáratok segélyével a legalaposabb meg­örlés után nyert silányabb minőségű liszt és a barnaliszt még több százalék sütőképes fehér lisztet tartalmaz, melyet eddigelé még nem sikerült a hozzáke­verve káros alkatrészektől elkülöníteni. A jelen találmány szerint ez az elkülö­nítés a legbenatóbb módon azáltal törté­nik, hogy azon termékeket, melyekből még fehér lisztet akarunk kivonni, nyo­más alatti őrlésnek vetünk alá. Ilyen őr­lést pld. úgy foganatosítunk, hogy magát az őrlenivalót egy a viszonyoknak meg­felelően változtatható sajtolásnak vetjük alá és emellett egyidejűleg átőröljük. Ily módon a sütőképes liszt a zavaró tisztát­lanságoktól elkülöníttetik és ennek követ­keztében a malom hozadéka is tetemesen növekszik. A találmány szerinti eljárás célszerű foganatosítási módjánál megörlés céljá­ból szilárd testek közé beszorított liszt­anyagot megfelelő mozgásoknak vetünk alá, pld. úgy, hogy két szilárd test a liszt­anyagot a kívánt nyomás alatt körülfogja és emellett forgó mozgást végez, mely mozgás folytán a liszt ezen szilárd testek ' fölületén megőröltetik, vagy pedig a liszt közé beszögelő részek által összenyomott állapotban alaposan átgyuratik. Rasionális és folytonos őrlési üzem fönn­tartására igen előnyös az utánőrlött anyag eltávolítását úgy foganatosítani, hogy a még meg nem őrölt anyag tovavitele föltét­lenül meggátoltassék. A találmány továbbá malomipari cé­lokra szolgáló bontószerkezetekre vonat­kozik, melyek szállítócsavarokkál és gyúrószerkezetekkel dolgoznak. Ismeretes már két ellentétes irányban forgó, csavar közé gyúrószerkezetnek be­iktatása és a csavarok egyikéhez az őrleni valónak folytonos sugárban való hozzá­vezetése úgy, hogy az őrlenivaló a két csa­var közé beszorul, ahol is a gyúrószerke­zet egyúttal föl is dolgozza. Gabonatisztító gépeknél pedig már a gabonának mindkét csavarhoz való anyagbevezetést is java­soltak. A találmány tárgya már most oly bontószerkezet, melynél mindegyik csa-

Next

/
Thumbnails
Contents