63895. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulozaacetát előállítására

Megjelent 1914. évi május hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63895. szám. IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás cellulózaacetát előállítására. SAFETY CELLULOID COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 20-ika. Elsőbbsége 1912 julius hó 8-ika. A találmány tárgya cellulózaacetát elő­állítására való oly eljárásra vonatkozik, melynél ecetsavanhidridet és jégecetet hasz­nálnak a cellulóza oldását eszközlő konden­záló szerrel kapcsolatban. Az eddig használatos ily eljárásoknál az alkalmazott kondenzálószerek tulajdonságai következtében igen nagy mennyiségű ecet­savanhidridre volt szükség és ezen reagen s magas ára a gyártás költségét nagy mér­tékben növelte. Ezenfölül a reakciónál nagy melegmennyiség szabadult föl, minek kö­vetkeztében a reakciómassza egy része túl­hevíttetett és tönkrement, míg a massza más részeiben a reakció nem volt töké­letes. A találmány tárgya oly eljárás, melynél ezen hátrányok ki vannak küszöbölve. A találmány értelmében kondenzálószernek vízmentes vagy csak kismennyiségű kris­tályvizet tartalmazó rézsót használunk, pl. vízmentes rézszulfátot, réznitrátot, rézklori­dot vagy rézacetát és réznitrát keverékét. Ily rézsóknak kondenzálószerként való hasz­nálatánál a reakció rézből készült vagy rézzel bélelt tartályban vihető keresztül, mivel a föntemlített rézsók a rezet nem támadják meg és így a reakciónál kelet­kező hő gyorsabban vezethető el, minthogy a réz tudvalevőleg jó hővezető. Ennek kö­vetkeztében egyenletesebben lefolyó reak­ciót kapunk és- a túlhevítés veszélyét elke­rüljük. A leírt sók alkalmazása mellett a cellu­lóza oldására való ecetsavanhidrid mennyi­sége is tetemesen csökkenthető, ami által a gyártási költségek is kisebbek lesznek. A reakciótermék tiszta, viszkózus, egyenle­tes minőségű folyadék, melyhez gelatin­szerű massza képződésének megakadályo­zására 80—90%-os koncentrált ecetsavat adunk és az egészet jól összekeverjük. A kapott tiszta oldatot agyagedénybe folyat­juk és a dezacetilálás céljából addig veze­tünk rajta keresztül klórt, amíg a cellulóza­acetát ecetsavtartalma 50—55%-ra csök­kent. A reakció esetleg a hőmérséklet fo­kozása által siettethető, de a hőfokkal 60 C fokon túl nem célszerű menni. Ezután a masszát vízzel és széntetrakloriddal lecsap­juk és pl. rendkívül hajlékony filmek vagy celluloid gyártására használható, igen egyen­letes minőségű terméket kapunk, mely festőanyagokat könnyen vesz föl. Az eljárás kivitelére a következő példát adjuk meg: 5 kg. vízmentes rézszulfátot 30 súlyszá­zalék ecetsavanhidridből és 70 súlyszázalék

Next

/
Thumbnails
Contents