63884. lajstromszámú szabadalom • Az őrlőhengerekkel összekötött föloldóberendezés

Megjelent 1914. évi május hó 27-én. MAGY. gfev KIR. SZABADALMI vBÍT HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63884. szám. X/i. OSZTÁLY. Az őrlőhengerekkel összekötött föloldó berendezés. MÜHLENBAUANSTALT U. MASCHINENFABRIK VORM. GEBRÜDER SECK CÉG DRESDENBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 26-ika. Elsőbbsége 1912 janias hó 26-ika. Ismeretes, hogy a darák és dercék meg­őrlésénél keletkező lapocskák, lemezkék azáltal oldatnak föl, hogy az örlendő anyagot a hengeres tokban elrendezett csiga egy hasítékon szorítja át, melynek bősége az anyag nyomásának behatása alatt változik. Ezen gondolatot már több foganatosítási alakhoz használták föl. így a nyomócsigához harántirányban csaptft és hengert vagy két, egymással szöget ké­pező csapót rendeztek el, melyek engedé­kenységük folytán az anyag átszorításá­hoz szükségelt hasítékot képezték. Mint­hogy azonban ily berendezéseket vagy a hengerszékek mögött vagy a szitagépek előtt, tehát minden esetben a hengerszé­kektől térbelileg elválasztva kellett fölál­lítani, a hengervezető nem volt képes azo­kat ellenőrizni. Ebben hátrány rejlik, mert a föloldóberendezések célszerű munkájához megkívántatik, hogy az el­lenállást, mely a hasíték bőségét megha­tározza, a szükségletnek megfelelően le­hessen szabályózni. Másrészt ismeretes a hengerek kilépési szögében forgó kefét elrendezni vagy ott az örlendő anyagot duzzasztani, hogy a hengerek fölületét leszedő kések nélkül is lehessen tisztítani. De az eddig ismertté vált ily berendezések nem képesek egyút­tal a föloldást is létesíteni, mert a hen­gerfölületeknek a kefe által való egyszerű lesúrolása vagy a tiszta duzzasztás nem elegendő arra, hogy annyi belső súrlódás létesüljön, amennyi a lemezkék föloldá­sára megkívántatik. Jelen találmány az ismert berendezé­sektől főképen abban különbözik, hogy az anyag csiga igénybevétele nélkül kény-, szeríttetik az anyag nyomása alatt változó hasítékon való áthaladásra, miközben a föloldás nemcsák duzzaztás folytán, ha­nem rugalmasan engedékeny csapó el­lenállásának hatása alatt is megy végbe. Az anyagnak a hasítékon való keresztül­szorítá,sa itt tehát tisztán csak magának a hengerektől jövő anyagnak utántolása ál­tal eszközöltetik és kísérletek igazolták, liogy ez elegendő arra, hogy az eddig kü­lön eszközök által létesített nyomást pó­tolja. A mellékelt rajzban három különböző foganafbsítási alak van keresztmetszetben föltüntetve. (a, a) az őrlőhengerek és (b) az ismert lefoh^itótölcsér, mely a hengerek kilépési

Next

/
Thumbnails
Contents