63851. lajstromszámú szabadalom • Az elcsúszást megakadályozó berendezés cipők vagy effélék számára

Megjelent 1914. évi május hó 255-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jflfir HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B851. szám. I/b. OSZTÁLY. Az elcsúszást megakadályozó berendezés cipők vagy effélék számára. POSCHINGER PAUL KÓRHÁZI GONDNOK KNITTELFELDBEN. A bejelentés Mpj& 1913 julius hó 17-ike. Elsobbsc^B 1912 jflnuár lió 10-ike. Jelen találmány tárgya cipők vagy effé­lék számára való, az elcsúszást megakadá­lyozó berendezés, melynél a cipő sarkán megerősített hüvelyben elmozgathatóan jég­szög van elrendezve. A találmány értelmében azon hüvely, melyben a szög mozgathatóan van elren­dezve, harántirányú hasítékokkal biró hossz­hasítékkal van ellátva, melybe a szögön alkalmazott toldat kapcsolódik úgy, hogy a jégszög ezen toldatnak a hosszhasítékban való eltolása útján a hüvelyben hosszirá­nyában eltolódik és toldatának az egyik harántirányú hasítékba való betolása útján a megfelelő eltolt állásban rögzíttetik. A harántirányú hasítékok külső végei célsze­rűen fölfelé hajlíttatnak, inig a hüvely alsó része és a szög fölső része közé rúgó van beiktatva úgy, hogy a szög minden beállí­tott helyzetében biztosan rögzíttetik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett foganatosítási alakját né­zetben és metszetben mutatja. Az (a) lemez a cipő sarkának megfelelően van kialakítva és a megerősítési szögek be­fogadására lyukkal van ellátva. Az (a) le­mez célszerűen négy lyukkal bír és még a szintén lyukkal ellátott (a') toldattal is el van látva, mely toldat magán a cipősarok alsó fölületén vagy a cipősarokban erősít­hető meg. Az (a) lemezzel célszerűen egy darabból készül a (b) hüvely, melyben a tulajdonképeni (c) jégszög hosszirányban eltolhatóan van vezetve. A (c) jégszög a (d) pecekkel vagy ütközővel van ellátva. A (b) hüvely bajonettzárral van ellátva, mely a hosszirányban elrendezett (f) és egy vagy több keresztirányban kiképezett (g') részből áll. A (d) ütköző a hasítékon kifelé hatol és kívül előnyösen a (h) fogantyú­fejekkel van ellátva. A hüvely (i) feneke és a (c) jégszög (h) válla közé az (1) nyomó­rúgó van beiktatva. A jégszög hegyét az (m), a cipő sarkát pedig az (n) betű jelzi. A jéghegy és az ütköző célszerűen acélból vannak előállítva. Az 1. ábrán a jégszög használati helyze­tében van föltüntetve, még pedig annyira kitolva, amennyire csak lehetséges; a (c) szög (m) hegye ekkor a cipősarok járófölü­letén erősen túl nyúlik és járásnál ennél­fogva a jégbe behatol és az elcsúszást, azonkívül jeges úton való járásnál a túl­gyors elfáradást is biztonsággal megakadá­lyozza. Ha a (d) ütközőt ezen állásából az 1. ábrának megfelelően jobbra toljuk és megszabadítjuk, az (1) rúgó a (c) szöget fölső állásába tolja, míg a (d) ütköző a hasíték

Next

/
Thumbnails
Contents