63840. lajstromszámú szabadalom • Fiókcsúszókészülék

Megjelent 1914. évi május hó 25-én, MAGY. ggay KIR. SZABADALMI EgD HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63840. szám. VIll/o. OSZTÁLY. Fiókcsúszó készülék. MOLNÁR MIKLÓS MUNKÁSBIZTOSÍTÁSI TISZTVISELŐ KASSÁN. A bejelentés napja 1913 március hó 17-ike. Jelen találmány tárgya fiókcsúszó ké- ; szülék, mely az asztalosiparban készülő bútorok, mint üzleti, gyógyszertári és egyéb szekrények és berendezések kihúz­ható fiókjainak a szekrénytestből való teljes kihúzását és egész méretében való hozzáférhetőségét lehetővé teszi. Az eddig ismert fiókcsúszó- és vezető­szerkezetekkel szemben a szekrénytestet teljesen mentesíti a fiók kihúzásával és visszatolásával járó súrlódástól és így a fiókoldal alsó éle által okozott káros ki­mélyedéstől megóvja. A fiók kiemelése alkalmával nem szük­séges a fiókot a benne elhelyezett súlyos holmikkal mindannyiszor felemelni, vagy a csúszószerkezet csapjából kiemelni, ha­nem ennek mellőzésével a fiók oldalán alkalmazott nyomógomb segélyével a fiók kiakasztható és a fogócsap a fiók vissza­tolásakor önműködőlég visszacsappan, helyére úgy, hogy a fiókot fogva tartja. Az eddigi hasonló célú szerkezetek csak kiesés ellen védik meg a fiókot, míg a ta­lálmány tárgya minden irányban telje­sen biztosítja a kihúzott fiókot és emellett megfelelően méretezve a legsúlyosabb árúkat tartalmazó fiókoknál is alkalmaz­ható. ! ; Nagy előnye továbbá a találmánynak abban áll, hogy az eddigi csúszószerkeze­tekkel szemben csak kis helyet foglal el és így nem csökkenti a fiókok űrtartalmát és nem növeli a szekrénytest méreteit. A találmány lényege abban áll, hogy a szekrény oldalfalaiba vagy oszlopaiba egy-egy vezetősín van beeresztve, mely­ben a hosszirányban való mozgásában korlátozott léc bordák révén van vezetve, mimellett a fiók oldalfalába ezen lécnek a vezetékből kiérő része befogadására ugyancsak vezetősín van beeresztve, mely­nek fenekén a csúszóléc rúgóhatás alatt álló csapjának befogadására horony van kiképezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­val ellátott szekrény, illetőleg fiók egy példaképem kiviteli alakja van feltün­tetve, még pedig az 1. ábrán a szekrény egy részlete táv­latilag, a 2. ábrán a fiók ugyancsak távlatilag, míg a 3. ábrán a csúszóléc vízszintes metszete a fogócsap nézetével. A szekrény (a) oszlopaiba (b) vezető­sínek vannak beeresztve, melyekben (c) ! bordák által vezetett (d) csúszólécek ide-

Next

/
Thumbnails
Contents