63803. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati tápszernek zöldtakarmányból való előállítására

- Megjelent 1914. évi május hó 83-án. MAGY. gW KIR. SZABADALMI KH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63808. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás állati tápszernek zöldtakarmányból való előállítására. BOHN MIHÁLY TÉGLAGYÁROS NAGYKIKINDÁN. A bejelentés napja 1913 julius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya eljárás állati- | tápszer előállítására zöldtakarmányból. i Zöldtakarmányt jelenleg vagy minden előkészítés nélkül vagy oly módon előké­szítve adják az állatoknak, hogy szecska­vágó géppel kis darabokra vágják és az­után vagy önmagában vagy a különbözö erőtakarmánykészítmények egyikével ke­verve használják. Meg lehet azonban ál­lapítani, hogy az ilyen módon előkészített zöldtakarmánnyal való etetésnél a táp­láló alkotórészek csak kis százalékát ve­szik föl az állatok úgy, hogy a takarmány kihasználása csak kis mértékű. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy ezen zöldtakarmány megemésztése nagy mun­kát igényel, melyet nem minden állatfaj tud kifejteni. Tekintetbe veendő még to­vábbá, hogy, különösen ha öregebb szarvasmarha hizlalásáról van szó, mely­nek már rossz foga van, ezen állatok nem képesek a takarmányt a tökéletes meg­emésztéshez okvetlenül szükséges alapos módon megrágni; ennek az a következ­ménye, hogy az állatok nemcsak a meg­evett takarmányt emésztik meg tökélet­lenül, hanem aránylag keveset is esznek. Mindezen hátrányok a jelen találmány értelmében azáltal küszöböltetnek ki, hogy a zöldtakarmányt szétdörzsölés, tö-i rés, őrlés, zúzás vagy más hasonló mü­velet segítségével igen finom részecskékre osztjuk szét és azután esetleg liszttel vagy valamely lisztszerű erötakarmánnyal sürü péppé vagy tésztává dolgozzuk át. A zöld­takarmányt, pl. lóherét célszerűen elő­ször pl. szecskavágó gép segítségével kis részekre vágjuk; ezt az így előkészített zöldtakarmányt azután még tovább oszt­juk föl oly finom részekre, hogy a zöld­takarmány mintegy sejtjeire bontatik szét. Ez a további fölosztás vagy föloszla­tás a legegyszerűbb módon azáltal tör­ténhetik, hogy a szétvagdalt zöldtakar­mányt nagyobb üstbe tesszük és ebben törjük, zúzzuk, illetve döngetjük. A föl­oszlatás ezen módja azon előnnyel jár, hogy a takarmányban lévő nedvesség, illetve lé a döngetésnél a szilárd alkotóré­szekből kiválik és az üstben összegyűl; _ ennek következtében a liszttel való keve­rés alkalmával nem kell vizet is hozzá­adagolni, mert már enélkül is megfelelő puhaságú pépet nyerünk. A föloszlatás különben tetszőleges módon történhet Jól használható ezen célra pl. görgőjárat-" hoz hasonlóan kiképezett berendezés, mely folytonos munkát tesz lehetővé; de

Next

/
Thumbnails
Contents