63696. lajstromszámú szabadalom • Szabályozótolattyú vasúti vonatok gőzfűtéséhez

Megjelent 1914. évi május hó 439 -én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI vBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68696. szám. V/b. OSZTÁLY­Szabályozótolattyú vasúti vonatok gőzfűtéséhez. DELATTRE OMER MÉRNÖK MORLANWELZBEN, MINT VAN DROOGENBROECK & LEBOUTTE JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1911 február hó 18-ika. Elsőbbsége 1910 február hó 19-ike. Találmányom tárgya szabályozótolattyú | vasúti vonatok gőzfűtéséhez, mely a gőz- , nek a fűtőtestekbe való beáramlását és j azokból való kiáramlását szabályozza. Ezek a fűtőtestek a fővezetékhez, vagyt egy külön táplálóvezetékhez vannak kap­csolva és esetleg a levegő és a csapadék­víz elvezetését megengedő szerkezetekkeli vannak fölszerelve. Ha gyors fűtés szükséges, ily elvezető szerkezeteket föltétlenül alkalmazni kell és eddig nagy nyomású fűtőberendezések­nél erre a célra visszacsapó golyós- vagy csapószelepeket használtak. A találmány tárgyát képező szabályozó­tolattyú a visszacsapó szelepek alkalma­zását fölöslegessé teszi, tehát az eddig is­mert hasonló berendezéseknél annyiban előnyösebb, hogy a csap egyidejűleg | két szerkezetet helyettesít, a bebocsájtó­szelepet és a visszacsapószelepet. A tolattyú szerkezete rendkívül egy­szerű, biztosan működik és üzemzava­rokra okot nem ad. A légmentesítő berendezés akként van kiképezve, hogy amint a gőzbevezetés megszűnik, a lecsapó vezetéken át gőz vissza ne térhessen a berendezésbe, a ! | fűtőtestben pedig a gőzbevezetés megszű­, nésével hátramaradt kevés gőz egy ki­' ürítő vezetéken át azonnal eltávozzék. Ebből az következik, hogy a fűtőtestek a hő kisugárzását igen gyorsan kezdik meg és hogy a fűtőtest azonnal kihűl, amint a gőzbevezetést megszakítjuk. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát képező to­lattyú metszete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra a tolattyúval fölszerelt fűtőtest általános elrendezési rajza, a 4. ábra a fix, az 5. ábra a forgatható tükör fölülnézete és a 6. ábra a forgatható tükör metszete. I A forgótolattyú gyanánt kiképezett (1) tolattyú tolattyútestét a (3) tengely és (2) forgattyú segélyével lehet forgatni és a vele mereven kapcsolt (4) forgó tükrének (5) fölső fölületével a fix (6) tükör alsó fölületére fekszik. Mint ez a 4., 5. és 6. áb­rán látható, a két tükör különböző nyílá­sokkal van áttörve, melyek a különböző gőz be- és elvezetőcsatornákkal közle­! kednek, illetve ezekkel kapcsolatokat lé-

Next

/
Thumbnails
Contents