63687. lajstromszámú szabadalom • Szíjkerék nagy sebességgel forgó áttételek számára

' Megjelent 1914. évi máju s li ó 19-én. MAGY. gjjW KIR. SZABADALMI jBw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS / 6B687. szám V/e/1. OSZTÁLY­Szíjkerék nagy sebességgel forgó áttételek számára. SOCIÉTÉ ANONYME POÜR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS WESTINGHOUSE-LEBLANC CÉG PÁRISBAN. A bejelentiés napja 1912 december hö 9-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 12-ike. A gőzturbinák széles körben való elter­jedése következtében fokozott jelentő­ségre tett szert az a régi kérdés, hogyan lehet valamely, percenként, több ezer for­dulatot végző tengely által egy másik ten­gelyt jóval kisebb sebeséggel hajtani. Az ezen kérdésnek megoldásánál föl­merülő nehézségek megkerülésére eddig általában lehető kis fordulatszámmal járó turbinákat szerkesztettek, az ezek által hajtott gépeket pedig akként képezték ki, hogy ezeket a turbinával közvetlenül le­hetett kapcsolni vagyis oly gépcsoportot létesítettek, melynek mindkét eleme ne­héz, sőt sok esetben kedvezőtlen viszo­nyok között dolgozott. A kérdésnek csak megkerülése és nem megoldása volt, mert ha másként eljárni nem lehetett, nagy áttevési viszonnyal bíró, fogas kerekekből képezett áttétele­ket alkalmaztak. Igen nagy jelentőséggel bír azonban az a megoldás, mely ezen nehéz és drága át­tételeknek szíj áttétéllel való helyettesíté­sét engedi meg. Ismeretesek erre a célra oly, igen könnyű szíjak, melyek másod­percenként 70—100 m. sebességgel futhat­nak és melyeknek alkalmazása esetén, I még a legnagyobb szögsebességgel forgó turbináknál sem kell oly kis átmérővel bíró szíj korongokat alkalmazni, hogy a szíjat ne lehessen ezek köré vezetni. A jelen találmány oly szíjkerék, mely veszély nélkül foroghat másodpercenként 80—100 m. sebességgel, amekkora sebes­ségnek alkalmazása a szóban lévő áttéte* leknél szükséges. öntött vasból készült szíjkerék, ily ke­rületi sebességgel való forgásánál, föltét­lenül szétrobban, acélból készült szíjke­rekek pedig drágák és nehezek, a mi nagy sebesség esetében súlyos hátrány. Az ily szíjkerekeknél a centrifugális erőnek magának a kerék koszorújának kéli ellentállani. Ismeretes, hogy növényi vagy állati ros­tokból készült fonalak, ugyanöly súly és hosszúság esettében, az acéldrótokií'ál szi­lárdabbak, ezért valamely, pl. összera­gasztott ramiefonalakból álló gyűrű a centrifugális erőnek jobban áll ellen, mint valamely ugyanoly alakú és ugyanakkora sebességgel forgó acélgyűrű, annak da­cára, hogy a ramieből készült gyűrűnek súlya az acélgyűrű súlyának csak egy hetede.

Next

/
Thumbnails
Contents