63605. lajstromszámú szabadalom • Zárókupak

Megjelent 1014. évi május hó 14-én. MAGY. gg-v KIR. SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B605. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Zárókupak. M. WALLACE CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó ö-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 28-ika. A jelen találmány olyan záró kapakokra vonatkozik, melyek megnedvesített állapot­ban helyeztetnek az edényzárakra és meg­száradásuk után ezeket légmentesen elzár­ják. A találmány értelmében ezen záró ku­pakok, vagy hüvelyek, melyek főleg palac­kokhoz alkalmaztatnak, zselatinból, glice­rinből, gyantákból és keményítőszerekből készi-lt masszából állanak és az ismert ily­nemű irupakokkal szemben, melyeket vala­mely folyadékban kell eltartani, azon előny­nyel bírnak, hogy száraz állapotban tetsző­leges hosszú ideig eltarthatok és megpuhí­tás után használatra azonnal alkalmasak. E kupakok előállítása a következő módon történhet: Tökéletesen száraz, célszerűen borjuenyv­bőrből készült zselatint hideg vagy meleg vízzel jól átáztatunk, timsóoldattal keve­rünk, vízfürdőbe teszünk és kb. 80° C. hő­mérsékletnél, folytonos kavarás és hab­leszedés közben, begőzölögtetünk úgy, hogy a massza minden részében tisztának lát­szik. A masszát ezután, kb. 50° C. hőmér­sékletnél, bizonyos ideig vízfürdőben kell hagyni, az esetleg még benne lévő légbu­borókok eltávolítása céljából. Ezután, szívósság előidézésére, csekély mennyiségű kb. 0-5—10% glicerint és va­lamely világos, szeszes gyantaoldatot ke­verünk a masszához, utóbbit esetleg még valamely méregmentes anilinkátrányfesték­kel megfestjük és a készen álló sajtoló for­mákba öntjük. Fehér záró kupakok készí­tésénél 5°/0 szénsavas praecip. meszet gli­cerinnel péppé gyúrunk és e pépet a masz­szához adjuk. A glicerin mennyiségének nem szabad annyinak lennie, hogy a massza ragadós legyen. Kihűlés után a kupakokat, célszerűen forgó szárító állványokon, 20° C. hőmérsék­let mellett, gyorsan megszárítjuk, hogy el­húzódásukat meggátoljuk. Tökéletes meg­száradás után, ami a kupakok nagysága szerint 6—12 órán belül meg kell, hogy tör­ténjék, ezeket timsóból, alkoholból, formalde­hidből és vízből álló keményítő és impregnáló oldatba tesszük, melyben a kupakok 6—8 óráig maradnak, hogy azután hasonló mó­don, mint föntebb leírtuk, megszáríttassa­nak. A kupakok most a szétküldésre ké­szen vannak. Ezen állapotukban évekig el­tarthatok annélkül, hogy használhatóságuk csökkenne, vagy külsejük megváltoznék. Hogy most a kupakokat földolgozásra alkalmassá tegyük, elegendő azokat 2 órá­val előbb 5%-os formaldehidoldatba he­lyezni, mire a kupakok ismét puhák és

Next

/
Thumbnails
Contents