63604. lajstromszámú szabadalom • Gőzkazán

Meg-jelent 1914. évi május ho 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6B604. szám. V e/2 OSZTÁLY­Gőzkazán. TALBOT PAUL ABBOTT GÉPÉSZMÉRNÖK SEATTLEBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 19-ike. A jelen találmány olyan gyors gőzfej­lesztésre szolgáló kazán, melynél a fejlő­dött gőzmennyiség nem annyira az elfo­gyasztott tüzelőanyagnak, mint inkább a kazánba bevezetett tápvíznek mennyisé­gétől függ. A jelen találmányt képező kazán több, egy-egy csőnyalábbal összekötött gyűjtő­ből áll, melyek olymódon vannak egy­mással összekötve, hogy a víz a kazán­pak magasabban fekvő gyűjtőjéből annak alsó, mélyebben fekvő gyűjtőjébe csakis akkor folyhatik át, amikor a magasab­ban fekvő gyűjtő vízzel már megtelt. Ezt a megtöltési módot az összekötő vezeté­kekbe beiktatott gátak, fölfelé görbülő ve­zetékszakaszok vagy akadályok teszik le­hetővé, melyek a vizet visszatartják. A mellékelt rajzokban a találmánynak több foganatosítási alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra oldalnézet, melyben a kazán, a kazánburkolat egy részének eltávolí­tása és a középrészének kitörése után van föltüntetve. A 2. ábra hátulnézet, melyben a kazán, a füstszekrénynek eltávolítása után van föl­tüntetve. A 3. ábra fölülnézet, melyben a tápvíz­szabályozó berendezés van föltüntetve. A 4. ábra fölülnézet, részben metszet, melyben egy gyűjtő és az ehhez csatla­kozó vízcsöveknek egy rövid szakasza van föltüntetve. 5. ábra nézet, részben metszet a 4. áb­rának x—x vonala szerint. A 6. ábra metszet a 4. ábrának y—y vo­nala szerint. A 7. ábra részletrajz, melyben az átve­zető csövet a gyűjtővel összekötő csőkö­nyök van föltüntetve. A 8. ábra metszet a 7. ábrának w—w vo­nala szerint. A 9. ábra előlnézet, melyben a kazán és a tápvízszabályozó berendezésnek egy más foganatosítási alakja van föltüntetve. A 10. ábra fölülnézet, melyben a szabá­lyozó rúd egyik foganatosítási alakjának i'ölső vége van föltüntetve. A 11. ábra oldalnézet, részben metszet, melyben a tápvízszabályozó rúd egyik fo­ganatosítási alakjának fölső vége van föl­tüntetve. A 12. ábra oldalnézet, részben metszet, melyben a gyűjtőnek egy, némileg módo­sított foganatosítási alakja van föltün­tetve. A

Next

/
Thumbnails
Contents