63592. lajstromszámú szabadalom • Szappanvágógép

Megjelent 1914. évi május hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68592. szám. XI/c. OSZTÁLY. Szappanvágógép. PUSKÁS DEMETER OKL. GÉPÉSZ DIÓDON. A bejelentés napja 1912 április hó 13-ika Jelen találmány tárgya szappan vágógép, melyet 'különböző hosszúságii darabok vá­gására lehet beállítani és amely a levágott darabokat önműködőlég kidobja. A talál­mány tárgyát a mellékelt rajz 1. ábrája elölnézetben, a 2. ábra oldalnézetben tünteti föl, míg a 3. ábra a kést mutatja fölülnézetben. A szappanrúd vezetésére az (1) csatorna szolgál, melynek egyik falát a (2) beál­lítókészülékkel iellátott (3) vezetőlap al­kotja. A szappanrúd lalsó véglapja a (4) beosztással ellátott (5) fogasrúdhoz erősí­tett (6) asztalra fekszik. Az (5) fogasrúd­nak es vele együtt a (6) asztalnak föl- és lefelé való mozgatását, vagy a különböző vágási hosszúságra való beállítást (7) for­gattyúval ellátott és az (5) fogasrúdba ka­paszkodó (8) fogaskerékkel eszközöljük. Az elforgatott fogaskeréknek, illetve a (6) asztalnak a beállított helyzetben való rög­zítése 'céljából a (7) forgattyú másik kar­ját (9) kilinccsé képezzük ki, mely a helyt­álló (10) kilincskerékbe kapaszkodik. A (11) kés az (i) nyíl irányában való mozgatására a (12) karral ellátott (13) emelő szolgál, melyet a (14) tekercsrugó visz vissza kezdeti helyzetébe. A (13) emelő azonkívül (15)- toldattal van ellátva, mely véghelyzet tébe érve, az (x) csap körül forgó (16) ki­dobókészüléket a (17) rúgó hatása ellené­ben elmozdítja. A gép működése a követ­kező: Miután a (7) forgattyú segélyével a (6) asztalt a kívánt, vágási hosszúságnak meg­felelően beállítottuk 'és a (8, 9) kilincs^ szerkezettel rögzítettük, lenyomjuk a (13) emelőt, mire a (12) karhoz kapcsolt (11) kés az (i) nyíl irányában elmozdul és a szappanrudat elvágja. Mielőtt a (13) emelő véghelyzetébe érne, annak (15) toldata a (16) kidobókészüléket a levágott szappan­darab felé nyomja és azt a gépből ki­dobja. A (14) rúgó hatása alatt álló emelő el­bocsátása után a kés és a kidobókészü­lék kezdő helyzetükbe térnek vissza, mire a csatornába helyezett szappanrúd saját súlyánál fogva a (6) asztalra előre csú­szik. 'j'. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szappan vágógép, jellemezve azáltal, hogy a (11) íkést mozgató emelő (14) toldata a vágás befejezte1 után egy rúgóhatás alatt álló (16) kidobókészü­léket hoz működésbe, mely a levágott szappandarabot a gépből kidobja. 2. Az 1. igénypontban védett szappan vágó-

Next

/
Thumbnails
Contents